Skočiť na hlavný obsah
Menu

PRINCE2® Foundation

Čo vám kurz prinesie a pre koho je určený?

PRINCE2 Foundation je kurz pokrývajúci základy celosvetovo najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia. Objasňuje jej filozofiu a pripravuje na online medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation AXELOS®.

Kurz je vhodný pre projektových manažérov, členov projektových výborov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov odborného zabezpečenia projektu, zabezpečenia kvality a všetkých, ktorí:

 • riadia projekty alebo sa na nich podieľajú
 • chcú spoznať metodiku PRINCE2
 • chcú získať celosvetovo uznávaný certifikát potvrdzujúci ich znalosti metodiky PRINCE2.

PRINCE2 Foundation + Practitioner účastníci a tréner

 

Kurz PRINCE2 Foundation Vám dá odpoveď na nasledujúce otázky:

 • Čo potrebujete na rozbeh projektu a ako vybudovať jeho organizáciu podľa PRINCE2?
 • Ako sa rozdeľuje práca medzi projektový výbor, projektového manažéra a ostatné projektové roly?
 • Ako sa projekt rozdeľuje na etapy (stages) a ako sa riadia tieto etapy?
 • Ako projektový manažér zadáva prácu vedúcim tímov a ako tí zadávajú úlohy členom tímov?
 • Ako si projektový manažér zabezpečuje informovanosť o postupe prác?
 • Ako tímoví manažéri odovzdávajú vytvorené produkty projektovému manažérovi?
 • Ako projektový manažér riadi problémy (issues) a riziká?
 • Ako projektový manažér komunikuje s projektovým výborom?
 • Ako využívať pri riadení projektu metódu riadenia podľa výnimiek?
 • Čo musí projektový manažér spraviť pri príprave ukončenia projektu?
 • Ako môže projektový výbor ukončiť projekt bežným spôsobom a predčasne?

 

Na Slovensku a v Českej republike sme pripravili na certifikáciu PRINCE2 už viac ako 3 000 osôb. Čo hovoria na naše kurzy PRINCE2 Foundation?

    

    

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Prečo by ste si nás mali vybrať?

POTIFOB je vedúca akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 v SR, certifikovaný partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a ďalších global best practice štandardov a strategický partner PeopleCertu - jediného certifikačného orgánu pre PRINCE2 od 1.1.2018.

Naše kurzy PRINCE2 Foundation sú akreditované PeopleCertom.

Akreditované certifikačné kurzy PRINCE2 na Slovensku realizujeme už od júla 2009.

Vedú ich naši skúsení akreditovaní tréneri PRINCE2, na Slovensku väčšinou priamo vedúci tréner POTIFOB Ing. Štefan Ondek, PMP - prvý a najskúsenejší slovenský akreditovaný tréner PRINCE2, jeden z autorov oficiálnych certifikačných skúšok PRINCE2 6th edition Foundation AXELOS a oficiálny reviewer PRINCE2 6th edition.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Foundation je 2,5 dňový certifikačný kurz projektového manažmentu tvorený vyváženou zmesou výkladu a praktických cvičení. 

Kurz poskytuje teoretický základ pre pokročilú úroveň kurzu aj certifikácie - PRINCE2 Practitioner.

Ako prví v SR vedieme všetky naše verejné kurzy PRINCE2 podľa najnovšej 6. edície PRINCE2. 

Kľúčovým prvkom kurzu PRINCE2 Foundation je procesný model PRINCE2, vysvetlenie jeho stavby, prepojenia projektových aktivít, rolí a riadiacich produktov.

Kurzy PRINCE2 Foundation poriadame v slovenčine, češtine, prípadne v angličtine, s vysvetlením slovenskej, českej aj anglickej odbornej terminológie PRINCE2, podľa zloženia účastníkov v skupine tak, aby každý zvládol skúšku podľa jazykovej verzie i verzie PRINCE2, ktorú si vybral.

 

Ukážka kurzu

    

 

Vzdelávacie materiály PRINCE2 Foundation, ktoré od nás dostanete

sú podľa výberu zákazníka uvedeného v objednávke v slovenskom, anglickom alebo českom jazyku.

Každý účastník nášho verejného 2,5 dňového certifikačného kurzu projektového riadenia PRINCE2 Foundation obdrží:

 • podrobné predkurzové inštrukcie, ktoré mu umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • podrobný popis certifikácie a súbor osvedčených rád a odporúčaní, ako ju zvládnuť
 • plnofarebný, dobre čitateľný, kvalitne preložený, podrobný účastnícky manuál v slovenčine, angličtine alebo češtine (podľa výberu) s prezentáciou, cvičeniami, cvičnými certifikačnými testami, s praktickou, prehľadnou a ľahko pochopiteľnou prípadovou štúdiou a podrobnou prehľadovou procesnou mapou PRINCE2
 • oficiálnu elektronickú publikáciu AXELOS® „Managing Successful Projects with PRINCE2" (PRINCE2 manuál) v angličtine
 • knihu PRINCE2 Précis (v pdf) - výťah najdôležitejšieho obsahu metodiky PRINCE2 od "praotca" PRINCE2 Colina Bentleyho v nami vyhotovenej a ním autorizovanej slovenskej verzii
 • prístup na 1 rok do nášho e-learningového prostredia PRINCE2 Foundation s interaktívnymi cvičnými testami v slovenčine alebo angličtine (podľa Vášho výberu) a videonahrávkami kompletného výkladu lektora v slovenčine
 • 2 plné oficiálne cvičné testy PRINCE2 Foundation s hodnotiacim kľúčom a podrobným zdôvodnením správnych a nesprávnych odpovedí
 • sylabus a dizajn skúšky
 • prístup k oficiálnemu anglicko-slovenskému a v prípade záujmu aj anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablóny všetkých 26 hlavných riadiacich produktov PRINCE2 v angličtine a češtine 
 • e-mailovú odbornú podporu od momentu objednania kurzu až do jeho absolvovania
 • konverzný balíček na 6. edíciu - súbor slidov 6. edície, ktoré sú oproti predošlej nové alebo výrazne zmenené, prevodový slovníček zmenených pojmov a aktualizované šablóny hlavných riadiacich produktov
 • balíček pre spätnú kompatibilitu so 6. edíciou - súbor slidov 5. edície, ktoré sú v 6. edícii iné alebo nie sú vôbec a prevodový slovníček zmenených pojmov
 • voucher/ poukaz na online medzinárodnú certifikačnú skúšku
 • prístup na portál PeopleCertu, ktorý je potrebný pre registráciu na online skúšku a získanie pravého elektronického certifikátu
 • jediný pravý a platný medzinárodne uznávaný certifikát AXELOS (papierová verzia sa dá objednať za príplatok)
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu
 • bezplatný prístup k nášmu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, v ktorom sa venujeme zladeniu PRINCE2 s najpoužívanejšími agilnými rámcami akým je napr. Scrum.

Študentom ovládajúcim angličtinu, najmä tým, ktorí majú v úmysle absolvovať nadväzujúce školenie a skúšku vyššej úrovne PRINCE2 Practitioner v angličtine, odporúčame zvoliť si anglickú verziu školiacich materiálov.
 
Účastníkom kurzu PRINCE2 Foundation, ktorí chcú:
 • rýchlejšie a ľahšie pochopiť učivo na samotnom školení
 • zvýšiť pravdepodobnosť úspechu na certifikácii
 • odbúrať veľkú časť prípadnej nervozity z certifikačnej skúšky
 • využiť našu záruku kvality
dôrazne odporúčame, aby okrem samotného školenia venovali ešte pred ním 10-20 hodín príprave podľa našich inštrukcií. Túto prípravu si odporúčame rozložiť optimálne na 2, minimálne na 1 týždeň pred kurzom.
 
Všetky materiály a pokyny potrebné na prípravu sú zahrnuté v cene kurzu a zašleme Vám ich okamžite po obdržaní zálohovej platby.


Slovenská verzia e-learningu

 

Anglická verzia e-learningu

 

Certifikačná skúška PRINCE2 Foundation

Certifikácia PRINCE2 Foundation hodnotí, či je kandidát schopný pôsobiť ako informovaný člen riadiaceho tímu projektu s použitím PRINCE2 v prostredí podporujúcom túto metodiku. Kandidát musí preukázať, že ovláda princípy a terminológiu PRINCE2, konkrétne:

 • účel a zodpovednosti všetkých členov riadiaceho tímu projektu podľa PRINCE2
 • všetkých 7 princípov, 7 tém i 7 procesov PRINCE2 a techniky produktovo orientovaného plánovania (product-based planning) i hodnotenia kvality (quality review).
 • ktoré riadiace produkty (management products) vstupujú, vystupujú alebo sú upravované v každom zo siedmich procesov PRINCE2 a aký je ich účel
 • rámcovú štruktúru zdôvodnenia projektu - business casu, popisov produktov, správ o problémoch a ostatných hlavných riadiacich produktov
 • vzťahy medzi princípmi, procesmi, témami, produktmi a rolami v PRINCE2.

Certifikačná skúška PRINCE2 Foundation sa skladá podľa želania účastníkov v slovenčine alebo angličtine, prípadne v češtine, nemčine, francúzštine, španielčine alebo jednom z ďalších dostupných jazykov.

V prípade, že si vyberiete test v rodnom jazyku budete mať na jeho vypracovanie 60 minút. Na vypracovanie skúšky PRINCE2 Foundation v inom ako rodnom jazyku budete mať 75 minút. Test sa píše formou výberu z viacerých možností, tzv. multichoice. 

Anglická jazyková mutácia skúšky sa skladá podľa najnovšej 6. edície PRINCE2. Slovenská mutácia je aj naďalej k dispozícii v predošlej 5. edícii PRINCE2. Skúšky novej edície  majú oproti predošlej menší počet otázok (60 oproti 75) pri rovnakom trvaní skúšky. Na certifikátoch o zložení skúšky podľa 6. edície PRINCE2 je táto skutočnosť uvedená.

Súčasťou našich školení PRINCE2 Foundation je aj vysvetlenie rozdielov medzi oboma edíciami PRINCE2 tak, aby boli ich absolventi schopní zložiť skúšku podľa novej aj starej edície.

Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii určité úľavy. V prípade, že si chcete takúto úľavu upatniť, je potrebné uviesť to do objednávky a na samotnú online skúšku si je potrebné priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Predbežný výsledok certifikačnej skúšky sa dozviete hneď po nej. Oficiálne, podrobnejšie výsledky certifikačnej skúšky s rozpisom % získaných bodov z možných za jednotlivé témy a procesy PRINCE2 Vám skúšobný inštitút oznámi do 3 pracovných dní po jej uskutočnení. Do 3 pracovných dní od absolvovania online skúšky obdržíte oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný PeopleCertom (v prípade kladného výsledku a za predpokladu, že máte skúšku uhradenú). Tento certifikát je zahrnutý v cene kurzu. Papierový certifikát máte možnosť získať za doplatok.

 

Vzor jediného pravého a platného medzinárodne uznávaného certifikátu AXELOS/PeopleCert, ktorý kandidát obdrží po zložení skúšky PRINCE2 Foundation:

vzor certifikátu P2F

 

Miesto a termíny konania

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou. 

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

Termíny kurzov nájdete v našom kalendári školení, cez ktorý si ich môžete objednať.

Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy

Naše certifikačné kurzy PRINCE2 realizujeme ako otvorené/ verejné, polootvorené i vnútrofiremné. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení PRINCE2 na mieru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

2,5 dňový certifikačný kurz projektového manažmentu PRINCE2 Foundation stojí 310 € na osobu.

U verejných kurzov si môžete vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu.

Online certifikačná skúška PRINCE2 Foundation AXELOS® stojí ďalších 540 € na osobu a pokus. 

V tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom PeopleCert (za podmienky zloženia skúšky).

 

Vďaka službe Take2 si za príplatok 80 € môžete objednať 2. pokus na skúške vo forme online pokusu s voucherom/ poukazom platným pol roka. Ak máte o túto službu záujem, je nutné objednať si ju spolu s kurzom priamo v objednávkovom formulári.

Take2 si budete môcť dokúpiť aj dodatočne, pred absolvovaním 1. pokusu skúšky, priamo zo svojho profilu zriadeného skúšobným inštitútom PeopleCert za 100 EUR (cena platná k 21.3.2023), úhrada bude v tomto prípade možná iba platobnou kartou.

 

V ponuke máme aj cenovo výhodný e-learningový kurz PRINCE2 Foundation .

 

Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

Pri objednávke verejných kurzov pre viac osôb, pre vnútrofiremné kurzy, samoplatcov, ponúkame zľavy a zvýhodnenia popísané na podstránke Zľavy z cien našich kurzov PRINCE2.

 

Špeciálna ponuka:

Ak si u nás objednáte súčasne kurzy PRINCE2 Foundation aj PRINCE2 Practitioner, celková cena za oba kurzy je 470 € + 1130 € online certifikačné skúšky AXELOS.

V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, obe rovnomenné online certifikačné skúšky, vystavenie elektronických certifikátov AXELOS skúšobným inštitútom PeopleCert (za podmienky zloženia skúšok), občerstvenie a obedy v prípade verejného prezenčného kurzu.

Termíny verejných kombinovaných kurzov PRINCE2 Foundation + Practitioner nájdete tu.

 

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PRINCE2 ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation či Practitioner nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas verejného prezenčného kurzu.

Mimochodom, doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 je 94% a u úrovne PRINCE2 Foundation 98%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku a v Českej republike s viac ako 3.000 absolventmi z týchto krajín.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner či PRINCE2 Foundation + Practitioner akreditovaného oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom PeopleCert, realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PRINCE2, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie PRINCE2 ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz PRINCE2.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu PRINCE2 Foundation si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného verejného kurzu PRINCE2 danej úrovne uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie, v prípade prezenčného kurzu a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály PRINCE2, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov PRINCE2 kliknite na Kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov si zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.