Skočiť na hlavný obsah
Menu

PRINCE2® Practitioner

Čo vám kurz prinesie a pre koho je určený?

Kurz projektového riadenia PRINCE2 Practitioner:

 • Vám pomôže prehĺbiť si Vaše pochopenie metodiky PRINCE2 s dôrazom na jej využitie v praxi
 • Vás naučí aplikovať PRINCE2 na riadenie projektu v prostredí podporujúcom túto metodiku
 • Vás pripraví na absolvovanie medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Practitioner a získanie rovnomenného prestížneho certifikátu projektového manažéra.

PRINCE2 Practitioner je kurz pokročilej úrovne projektového riadenia podľa PRINCE2. Pred absolvovaním tohto kurzu je potrebné ovládať metodiku PRINCE2 na úrovni zodpovedajúcej PRINCE2 Foundation. Podmienkou pre pripustenie k certifikácii PRINCE2 Practitioner je buď predošlé zloženie skúšky PRINCE2 Foundation (absolvovanej po 1.1.2009) alebo preukázanie sa platným certifikátom PMI PMP či CAPM resp. IPMA ktorejkoľvek úrovne.

Kurz je vhodný pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov zabezpečenia kvality a všetkých, ktorí:

 • sa podieľajú na riadení projektov
 • chcú zlepšiť svoje schopnosti aplikovať metodiku PRINCE2 v praxi
 • chcú získať nezávislý, celosvetovo uznávaný certifikát potvrdzujúci ich schopnosť riadiť projekty podľa PRINCE2.

PRINCE2 Foundation + Practitioner účastníci a tréner

 

Čo o kurze hovoria naši študenti?

Na Slovensku a v Česku sme už pripravili na certifikáciu PRINCE2 viac ako 3 000 osôb. Čo hovoria na naše kurzy PRINCE2 Practitioner?

    

    

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Prečo by ste si nás mali vybrať?

POTIFOB je vedúca akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 v SR a jediný slovenský strategický partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a ďalších global best practice štandardov. Akreditované certifikačné kurzy PRINCE2 na Slovensku realizujeme už od júla 2009. Vedú ich naši skúsení akreditovaní tréneri PRINCE2, väčšinou priamo vedúci tréner POTIFOB Ing. Štefan Ondek, PMP - prvý a najskúsenejší slovenský akreditovaný tréner PRINCE2, jeden z autorov oficiálnych certifikačných skúšok PRINCE2 6. edícia Foundation AXELOS a oficiálny reviewer PRINCE2 6. edícia.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Practitioner je dvojdňový certifikačný kurz projektového riadenia, v rámci ktorého majú účastníci možnosť zložiť rovnomennú medzinárodnú certifikačnú skúšku. Jej úspešní absolventi obdržia prestížny medzinárodný certifikát projektového manažéra a môžu používať titul PRINCE2 Registered Practitioner.

Kurz slúži na nácvik praktickej aplikácie PRINCE2 a súčasne je prípravou na medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner, ktorú účastníci absolvujú na 2. deň školenia. Účastníci si nacvičia odpovedanie na testovacie otázky zo všetkých oblastí PRINCE2, postavené na prípadovej štúdii a dostanú dva plné cvičné testy s vyhodnotením a zdôvodnením všetkých odpovedí. Kvôli kvalitnej príprave na skúšku sa od účastníkov očakáva, že okrem samotného školenia venujú 10-20 hodín samoštúdiu podľa inštrukcií lektora (dodatočne k samoštúdiu potrebnému na úroveň PRINCE2 Foundation). Túto prípravu je potrebné rozložiť minimálne na 1 týždeň pred kurzom.

Ako prví v SR vedieme všetky naše verejné kurzy PRINCE2 podľa najnovšej - 6. edície PRINCE2. U vnútrofiremných kurzov je možné vybrať si medzi novou (6.) a starou (5.) edíciou PRINCE2.

Školenia PRINCE2 Practitioner poriadame v slovenčine a češtine s vysvetlením slovenskej/ českej aj originálnej anglickej odbornej terminológie alebo na požiadanie čisto v angličtine a niekoľkých iných jazykoch. Vzdelávacie materiály PRINCE2 Practitioner sú dostupné v anglickom a čiastočne aj v českom jazyku.

 

Vzdelávacie materiály, ktoré od nás dostanete

sú podľa výberu zákazníka uvedeného v objednávke v anglickom alebo českom jazyku.

Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu PRINCE2 Practitioner obdrží:

 • podrobné predkurzové inštrukcie
 • plnofarebný, dobre čitateľný, kvalitne preložený účastnícky manuál v slovenčine, angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu) s cvičnými certifikačnými testami v angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu) , s praktickou, prehľadnou a ľahko pochopiteľnou prípadovou štúdiou a podrobnou prehľadovou procesnou mapou PRINCE2
 • sylabus a dizajn skúšky
 • prístup na minimálne 1 rok do nášho e-learningového prostredia PRINCE2 Practitioner v češtine alebo angličtine (podľa Vášho výberu)
 • oficiálnu publikáciu AXELOS® „Managing Successful Projects with PRINCE2" (Manuál PRINCE2)
 • prístup k oficiálnemu anglicko-slovenskému a v prípade záujmu aj anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablóny všetkých 26 hlavných riadiacich produktov PRINCE2 v angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu)
 • e-mailovú odbornú podporu od momentu objednania kurzu až do jeho absolvovania
 • polhodinovú konzultáciu s vedúcim trénerom PRINCE2 - Ing. Štefanom Ondekom, PMP v prípade virtuálneho kurzu
 • konverzný balíček na 6. edíciu - súbor slidov 6. edície, ktoré sú oproti predošlej nové alebo výrazne zmenené, prevodový slovníček zmenených pojmov a aktualizované šablóny hlavných riadiacich produktov
 • balíček pre spätnú kompatibilitu s 6. edíciou - súbor slidov 5. edície, ktoré sú v 6. edícii iné alebo nie sú vôbec a prevodový slovníček zmenených pojmov
 • prístup na portál PeopleCert (od 1.1.2018 jediného skúšobného inštitútu AXELOS), ktorý je potrebný na registráciu na skúšku a získanie pravého elektronického certifikátu (papierová verzia sa dá objednať za príplatok). Na skúšku je potrebná registrácia v systéme PeopleCertu buď cez nás - v prípade papierovej skúšky alebo samostatne - v prípade online skúšky, na ktorú Vám zašleme voucher, ak si ju objednáte. Výhodou online skúšky je možnosť absolvovať ju v termíne a na mieste podľa Vášho výberu.
 • jediný pravý a platný medzinárodne uznávaný certifikát AXELOS, v prípade objednania a úspešného zloženia skúšky
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu
 • odznak PRINCE2 (po zložení prezenčnej skúšky).
 • bezplatný prístup k nášmu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, v ktorom sa venujeme zladeniu PRINCE2 s najpoužívanejšími agilnými rámcami akým je napr. Scrum.

Dôsledná príprava pred kurzom:

 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • odbúrava značnú časť prípadnej nervozity z certifikačnej skúšky
 • skracuje čas potrebný na samotnom prezenčnom školení PRINCE2 Practitioner, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • zásadným spôsobom zvyšuje pravdepodobnosť úspechu na certifikácii
 • Vám umožní s istotou absolvovať certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner priamo na školení bez nutnosti dodatočnej prípravy po ňom a opätovnej nepřítotomnosti v práci, čím šetrí Váš čas i peniaze (túto možnosť neponúkajú všetci poskytovatelia). Samozrejme, v prípade, že by ste po absolvovaní kurzu necítili potrebou istotu, umožníme Vám bezplatne si certifikačnú skúšku odložiť (ani túto možnosť neponúkajú všetci poskytovatelia).
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

Všetky materiály a pokyny potrebné na túto prípravu sú zahrnuté v cene kurzu PRINCE2 Practitioner a zašleme Vám ich okamžite po obdržaní zálohovej platby.

Slovenská verzia e-learningu

Anglická verzia e-learningu

 

Certifikácia PRINCE2 Practitioner

Samotná certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner sa skladá podľa želania účastníkov v angličtine, češtine, prípadne v inom cudzom jazyku (nie však v slovenčine).

Základná literatúra pre skúšku - kniha Managing Successful Projects With PRINCE2 6thEdition je dostupná v angličtine a ďalších rozšírených jazykoch (s jej prekladom do slovenčiny či češtiny sa zatiaľ nepočíta). Pre prípravu na skúšku v češtine je možné čiastočne využiť knihy "PRINCE2 Précis" a "PRINCE2 pro řízení malých projektů", ktoré vyšli v češtine a na požiadanie ich pre našich študentov PRINCE2 Practitioner zabezpečíme.

Anglická jazyková mutácia skúšky sa skladá podľa 6. edície PRINCE2. Česká mutácia je aj naďalej k dispozícii podľa 5. edície PRINCE2. Platnosť certifikátov PRINCE2 6. edície Practitioner je 3 roky (u 5. edície 5 rokov). Skúšky novej edície majú oproti predošlej výrazne jednoduchší formát a menší počet otázok pri rovnakej dĺžke skúšky. U certifikátov podľa 6. edície PRINCE2 je číslo edície PRINCE2 uvedené na certifikáte.

Súčasťou našich kurzov PRINCE2 Practitioner je aj zhrnutie rozdielov medzi 6. a 5. edíciou metodík aj skúšok PRINCE2 tak, aby boli ich absolventi schopní zložiť skúšku podľa novej aj starej edície PRINCE2.

Výsledok certifikačnej skúšky Vám oznámime hneď po jej uskutočnení a odoslaní skenov odpovedných hárkov skúšobnému inštitútu. Do 2 pracovných dní od absolvovania skúšky obdržíte podrobnejšie výsledky s rozpisom % získaných bodov z možných za jednotlivé témy a procesy PRINCE2 a oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný oprávneným skúšobným inštitútom PRINCE2 (v prípade kladného výsledku).

Čo sa skúša?

Certifikácia PRINCE2 Practitioner hodnotí, či je kandidát schopný aplikovať metodiku PRINCE2 na riadenie jednoduchého projektu v prostredí, ktoré ju podporuje. Kandidát musí preukázať schopnosť aplikovať i prispôsobovať metodiku PRINCE2 tak, aby s jej pomocou vyriešil zadania z oblasti projektového riadenia stanovené v prípadovej štúdii. Konkrétne musí:

 • vedieť aplikovať všetky procesy, témy a techniky, ako aj všetky riadiace produkty (management products) PRINCE2 na situácie popísané v prípadovej štúdii
 • demonštrovať, že chápe vzťahy medzi procesmi, témami, technikami i riadiacimi produktmi PRINCE2 a je schopný toto pochopenie aplikovať v praxi
 • demonštrovať schopnosť prispôsobiť PRINCE2 rôznym projektovým prostrediam
 • demonštrovať schopnosť odhaliť chyby v aplikácii PRINCE2 a napraviť ich.

Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii PRINCE2 určité úľavy. Pokiaľ si chcete takúto úľavu uplatniť, je potrebné uviesť to do Vašej prihlášky na kurz PRINCE2 a na školenie priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií o možných zdravotných úľavách nás prosím kontaktujte.

Certifikáty PRINCE2 6. edície Practitioner platia 3 roky, certifikáty PRINCE2 5. edície Practitioner platia 5 rokov. Pre recertifikáciu je potrebné buď zložiť znova plnú skúšku Practitioner alebo si kúpiť od AXELOS "členstvo PRINCE2" (my PRINCE2, starý názov PRINCE2 membership) a v ňom nazbierať dostatočný bodov neustáleho odborného rozvoja (CPD points).

Na opätovné zloženie certifikačnej skúšky Vás v prípade záujmu radi pripravíme. Alebo sa samozrejme na ňu môžete pripraviť sami a absolvovať iba skúšku.

PRINCE2 6th Edition Practitioner certifikát Štefan Ondek

 

Miesto a termíny konania

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou. Takisto skúšky je možné zložiť v papierovej podobe u nás alebo online s dohľadom na diaľku. Bližšie informácie nájdete v našom blogu.

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

Termíny kurzov nájdete v našom interaktívnom kalendári, cez ktorý si ich môžete aj priamo objednať.

Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy a školenia

Naše certifikačné kurzy PRINCE2 realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení PRINCE2 na mieru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Dvojdňový certifikačný prezenčný resp. virtuálny kurz projektového riadenia PRINCE2 Practitioner stojí 340 € na osobu (víkendový kurz 350 €/ os.).

Certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner AXELOS® stojí ďalších 296 € na osobu a pokus. tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšky). V prípade záujmu o papierový certifikát ho je možné vystaviť za doplatok.

Vďaka službe Take2 si za príplatok 60 € môžete objednať 2. pokus na skúške vo forme online pokusu s voucherom/poukazom platným pol roka. Ak máte o túto službu záujem, je nutné objednať ju spolu s kurzom.

(Take2 si budete môcť dokúpiť aj dodatočne, pred absolvovaním 1. pokusu skúšky, priamo zo svojho profilu zriadeného skúšobným inštitútom Peoplecert za 96 EUR (cena platná k 15.12.2020), úhrada bude v tomto prípade možná iba platobnou kartou.)

 

U prezenčných verejných kurzov je v cene aj občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu. U verejných virtuálnych kurzov je v cene príplatok za dohľad nad online skúškou pracovníkom z medzinárodného certifikačného orgánu PeopleCert a polhodinová konzultácia na diaľku s našim vedúcim trénerom Ing. Štefanom Ondekom, PMP, ktorú môžete využiť do 3 mesiacov od objednania školenia.

 

V ponuke máme aj e-learningový kurz PRINCE2 Practitioner v slovenčine (s českými i anglickými cvičnými testami) za cenu 150 € na osobu.

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

Pri objednávke pre viac osôb, pre vnútrofiremné kurzy, samoplatcov, držiteľov platných certifikátov PMI PMP/ CAPM či IPMA atď. ponúkame zľavy a zvýhodnenia popísané na podstránke Zľavy z cien našich kurzov PRINCE2.

 

Špeciálna ponuka:

Ak si u nás súčasne objednáte kurzy PRINCE2 Foundation aj PRINCE2 Practitioner, celková cena za oba kurzy je 670 € + 504 € certifikačné skúšky AXELOS.

V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, obe rovnomenné certifikačné skúšky, vystavenie elektronických certifikátov AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšok), občerstvenie a obedy.

Termíny verejných kombinovaných kurzov PRINCE2 Foundation + Practitioner nájdete tu.

 

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PRINCE2 ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation či Practitioner nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku, nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

Mimochodom, doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 je 94% a u úrovne PRINCE2 Foundation presahuje 98%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku aj v Českej republike s viac ako 2 900 absolventmi z týchto krajín.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner či PRINCE2 Foundation + Practitioner akreditovaného niektorým z oprávnených medzinárodných skúšobných inštitútov (PEOPLECERT) realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PRINCE2, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz PRINCE2.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania daného kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu PRINCE2 danej úrovne uvedeného v našom kalendári kurzov. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky PRINCE2.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach pre jej uplatnenie nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich certifikačných kurzov PRINCE2 kliknite na Kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie PRINCE2, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.