Skočiť na hlavný obsah
Menu

PRINCE2® Foundation Expres

Chcete sa čo najrýchlejšie pripraviť na certifikáciu PRINCE2 Foundation AXELOS®?

Uprednostňujete individuálny termín, ale ste sám resp. Vás je primálo na to, aby sa Vám finančne oplatil vnútrofiremný kurz?

Trúfate si zvládnuť celý kurz aj skúšku PRINCE2 Foundation za jediný deň prezenčného štúdia?

Ak je Vaša odpoveď na všetky 3 otázky "áno", potom je práve pre Vás náš na slovenskom trhu unikátny kurz PRINCE2 Foundation Expres.

Kurz je najrýchlejšou cestou k pochopeniu populárnej metodiky projektového riadenia PRINCE2 a absolvovaniu certifikačnej skúšky. Pritom samozrejme obsahuje všetko, čo stanovuje oficiálny sylabus PRINCE2 Foundation AXELOS - vlastníka PRINCE2.

Certifikačnú skúšku je možné absolvovať priamo na záver školenia a získať tak doživotne platný medzinárodný certifikát potvrdzujúci Vašu znalosť PRINCE2.

Toto školenie poskytuje tiež teoretický základ pre vyššiu úroveň kurzu aj certifikácie projektového riadenia - PRINCE2 Practitioner. Ten môžete následne absolvovať takisto formou expresného kurzu alebo ako klasický dvojdňový kurz.

POTIFOB je vedúca akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 v SR a jediná slovenská strategická ATO AXELOS. Akreditované certifikačné kurzy PRINCE2 na Slovensku realizujeme už od júla 2009. Vedú ich naši skúsení akreditovaní tréneri PRINCE2.

Na Slovensku a v Česku sme už pripravili na certifikáciu PRINCE2 viac ako 3 000 osôb. 

Čo hovoria o našom expresnom kurze ich absloventi?

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Pre koho je kurz PRINCE2 Foundation Expres a čo Vám prinesie?

Tento kurz projektového riadenia je vhodný pre všetkých, ktorí chcú v najkratšej možnej dobe pod vedením skúseného akreditovaného trénera pochopiť základy metodiky PRINCE2 a získať medzinárodný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS potvrdzujúci ich znalosti PRINCE2.

 

Kurz Vám dá odpoveď na nasledovné otázky:

 • Aké sú prínosy PRINCE2?
 • Aké sú princípy efektívneho riadenia projektu?
 • Ako vybudovať a udržiavať jeho organizáciu tak, aby boli jasne rozdelené a efektívne vyvážené roly a zodpovednosti?
 • Čo sú témy a procesy PRINCE2 a ako do seba zapadajú?
 • A mnoho ďalších.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Foundation Expres je veľmi intenzívny certifikačný kurz projektového manažmentu. Realizuje sa formou riadenej predkurzovej prípravy a následného jednodňového sústredenia v skupinke max. 3 účastníkov, spravidla od 9:00 do 17:00. Výuka je vysoko interaktívna, aby účastníci v rýchlom tempe vstrebali dostatok informácií na pochopenie PRINCE2 a zvládnutie skúšky PRINCE2 Foundation.

Kľúčovým prvkom kurzu je procesný model PRINCE2, vysvetlenie jeho stavby, prepojenia projektových aktivít, rolí a riadiacich produktov.

Kurzy PRINCE2 Foundation Expres poriadame podľa Vášho výberu v slovenčine, češtine a angličtine.

Na konci kurzu majú účastníci možnosť absolvovať medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation AXELOS. Poplatky za túto skúšku (1 pokus), vystavenie medzinárodného certifikátu certifikačnou autoritou (pri úspešnom zložení skúšky) a jeho doručenie sú zahrnuté v cene kurzu (pre transparentnosť je cena skúšky nižšie uvedená ako samostatná položka).

 

Vzdelávacie materiály PRINCE2 Foundation Expres

sú podľa výberu zákazníka uvedeného v objednávke v slovenskom, anglickom alebo českom jazyku.

Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu projektového riadenia PRINCE2 Foundation obdrží:

 • podrobné predkurzové inštrukcie
 • plnofarebný, dobre čitateľný, kvalitne preložený, podrobný účastnícky manuál v slovenčine, angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu) s učebnými textami, cvičeniami, cvičnými certifikačnými testami, prezentáciou, s praktickou, prehľadnou a ľahko pochopiteľnou prípadovou štúdiou a podrobnou prehľadovou procesnou mapou PRINCE2 formátu A3
 • sylabus a dizajn skúšky
 • prístup na minimálne 1 rok do nášho interaktívneho e-learningového prostredia PRINCE2 Foundation v slovenčine alebo angličtne (podľa Vášho výberu)
 • podľa Vášho výberu uvedeného v objednávke anglickú oficiálnu publikáciu AXELOS® „PRINCE2 Handbook" alebo slovenskú verziu knižočky "PRINCE2: Précis (zhrnutie kľúčových prvkov PRINCE2) od "praotca" metodiky PRINCE2 p. Colina Bentleyho alebo českú verziu publikácie "PRINCE2 pro řízení malých projektů" od toho istého autora
 • prístup k oficiálnemu anglicko-slovenskému a v prípade záujmu aj anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • e-mailovú odbornú podporu od momentu objednania až do jeho absolvovania
 • balíček pre spätnú kompatibilitu s verziou 2009 - súbor slidov verzie 2009, ktoré sú vo verzii 2017 iné alebo nie sú vôbec a prevodový slovníček zmenených pojmov
 • konverzný balíček na verziu 2017 - súbor slidov verzie 2017, ktoré sú oproti verzii 2009 nové alebo výrazne zmenené, prevodový slovníček zmenených pojmov a aktualizované šablóny hlavných riadiacich produktov
 • prístup na portál PeopleCert (od 1.1.2018 jediného skúšobného inštitútu Axelos), ktorý je potrebný na registráciu na skúšku a získanie pravého elektronického certifikátu (papierová verzia sa dá objednať za príplatok). Na skúšku je potrebná registrácia v systéme PeopleCertu buď cez nás - v prípade papierovej skúšky alebo samostatne - v prípade online skúšky, na ktorú Vám zašleme voucher, ak si ju objednáte. Výhodou online skúšky je možnosť absolvovať ju v termíne a na mieste podľa Vášho výberu.
 • jediný pravý a platný medzinárodne uznávaný certifikát AXELOS,  v prípade objednania a úspešného zloženia skúšky
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • odznak PRINCE2 (po zložení skúšky).

Študentom ovládajúcim angličtinu, najmä tým, ktorí majú v úmysle absolvovať nadväzujúce školenie a skúšku vyššej úrovne PRINCE2 Practitioner v angličtine, odporúčame zvoliť si anglickú verziu školiacich materiálov.
 
Účastníkom kurzu PRINCE2 Foundation, ktorí chcú:
 • rýchlejšie a ľahšie pochopiť učivo na samotnom školení
 • zvýšiť pravdepodobnosť úspechu na certifikácii
 • odbúrať veľkú časť prípadnej nervozity z certifikačnej skúšky
 • využiť našu záruku kvality
dôrazne odporúčame, aby okrem samotného školenia venovali ešte pred ním 20-30 hodín príprave podľa našich inštrukcií. Túto prípravu si odporúčame rozložiť optimálne na 2, minimálne na 1 týždeň pred kurzom.
 
Všetky materiály a pokyny potrebné na túto prípravu sú zahrnuté v cene kurzu a zašleme Vám ich okamžite po obdržaní zálohovej platby.
 


Slovenská verzia e-learningu

 

Anglická verzia e-learningu

 

Certifikačná skúška PRINCE2 Foundation

Certifikácia PRINCE2 Foundation hodnotí, či je kandidát schopný pôsobiť ako informovaný člen riadiaceho tímu projektu s použitím PRINCE2 v prostredí podporujúcom túto metodiku. Kandidát musí preukázať, že ovláda princípy a terminológiu PRINCE2, konkrétne:

 • účel a zodpovednosti všetkých členov riadiaceho tímu projektu podľa PRINCE2
 • všetkých 7 princípov, 7 tém i 7 procesov PRINCE2 a techniky produktovo orientovaného plánovania (product-based planning) i hodnotenia kvality (quality review).
 • ktoré riadiace produkty (management products) vstupujú, vystupujú alebo sú upravované v každom zo siedmich procesov PRINCE2 a aký je ich účel
 • rámcovú štruktúru zdôvodnenia projektu - business casu, popisov produktov, správ o problémoch a ostatných hlavných riadiacich produktov
 • vzťahy medzi princípmi, procesmi, témami, produktmi a rolami v PRINCE2.

Certifikačná skúška PRINCE2 Foundation sa skladá podľa želania účastníkov v slovenčine alebo angličtine, prípadne v češtine, nemčine, francúzštine, španielčine alebo jednom z ďalších dostupných jazykov.

Certifikačné testy PRINCE2 Foundation sú dostupné aj v bilingválnej slovensko-anglickej verzii, kde sú otázky uvedené v oboch týchto jazykoch (t.j. v slovenskom preklade a vedľa neho v anglickom origináli). Pre našich študentov, ktorí chcú absolvovať skúšku PRINCE2 Foundation v slovenčine, už od r.2010 štandardne zabezpečujeme práve túto bilingválnu verziu. Študentom, ktorí budú pokračovať aj na úroveň PRINCE2 Practitioner, odporúčame zvoliť si čisto anglickú verziu skúšky Foundation (dôvod viď nižšie).

V prípade, že si vyberiete test v rodnom jazyku (platí to i pre obojjazyčné verzie), budete mať na jeho vypracovanie 60 minút. Na vypracovanie skúšky PRINCE2 Foundation v inom ako rodnom jazyku budete mať 75 minút. Test sa píše formou výberu z viacerých možností, tzv. multichoice. Skúšky štandardne realizujeme na papieri, na požiadanie pre vnútrofiremné kurzy zabezpečujeme aj absolvovanie skúšok online na počítači (v tomto prípade je podmienkou, aby si kandidáti na skúšku priniesli notebooky spĺňajúce technické požiadavky skúšobného inštitútu - sprístupníme na vyžiadanie). Bilingválne testy sú prístupné len v papierovej verzii.

Anglická verzia skúšky sa skladá podľa novej - 6. edície PRINCE2. Slovenská mutácia skúšky je a bude aj naďalej k dispozícii podľa 5. edície PRINCE2. Skúšky novej edície majú oproti predošlej menší počet otázok (60 oproti 75) pri rovnakej dĺžke skúšky.

Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii určité úľavy. V prípade, že si chcete takúto úľavu upatniť, je potrebné uviesť to do objednávky a na samotné školenie priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Predbežný výsledok certifikačnej skúšky sa dozviete hneď po nej. Oficiálne, podrobnejšie výsledky certifikačnej skúšky s rozpisom % získaných bodov z možných za jednotlivé témy a procesy PRINCE2 Vám skúšobný inštitút oznámi do 2 pracovných dní po jej uskutočnení. Do 3 pracovných dní od absolvovania skúšky obdržíte oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný oprávneným skúšobným inštitútom - examination institute PRINCE2 (v prípade kladného výsledku). Tento certifikát je zahrnutý v cene kurzu. Papierový certifikát máte možnosť získať za príplatok.

Vzor jediného pravého a doživotne platného medzinárodne uznávaného certifikátu AXELOS, ktorý kandidát obdrží po zložení skúšky PRINCE2 Foundation:

vzor certifikátu P2F

 

Miesto konania

Kurzy PRINCE2 Foundation Expres realizujeme v priestoroch zákazníka kdekoľvek na Slovensku alebo po dohode v našich školiacich priestoroch v Malinove pri Bratislave. Pri realizácii mimo okresov Bratislava I-V a Senec účtujeme príplatok za cestovné, diéty a prípadné ubytovanie lektora v skutočnej resp. právnymi predpismi stranovenej výške.

 

Cena

Cena našich certifikačných kurzov PRINCE2 Foundation Expres poriadaných v na Slovensku je 700 € na osobu. V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály.

Certifikačná skúška PRINCE2 Foundation AXELOS® stojí ďalších 208 € na osobu a pokus. V tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšky).

 

Vďaka službe Take2 si za príplatok 60 € môžete objednať 2. pokus na skúške vo forme online pokusu s voucherom/poukazom platným pol roka. Ak máte o túto službu záujem, je nutné si ju objednať spolu s kurzom.

(Take2 si budete môcť dokúpiť aj dodatočne, pred absolvovaním 1. pokusu skúšky, priamo zo svojho profilu zriadeného skúšobným inštitútom Peoplecert za 96 EUR (cena platná k 15.12.2020), úhrada bude v tomto prípade možná iba platobnou kartou.)

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Možné zľavy

Pri objednávke kurzov pre viac osôb, samoplatcov a pre tých, ktorí nechcú využiť niektorú z našich nadštandardných záruk (viď nižšie), ponúkame zľavy a zvýhodnenia popísané na podstránke Zľavy z cien našich kurzov PRINCE2.

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PRINCE2 ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 Expres POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation či Practitioner nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne ako štandardný 2-dňový alebo 3-dňový verejný kurz v niektorom z nami vypísaných termínov. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

Mimochodom, doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 je 94% a u úrovne PRINCE2 Foundation 98%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku aj v Českej republike s viac ako 3000 absolventmi z týchto krajín.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku obdobného expresného certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner či PRINCE2 Foundation + Practitioner akreditovaného niektorým oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom (PEOPLECERT) realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa kurz záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PRINCE2, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie PRINCE2 ZDARMA v rámci verejného kurzu. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz PRINCE2.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu PRINCE2 danej úrovne uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály PRINCE2, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Ako objednať a ako to celé prebehne?

1.) Zvoľte si 3 pre Vás vhodné termíny kurzu.

2.) Pošlite ich spolu s požadovaným presným miestom konania kurzu, Vašimi kontaktnými a fakturačnými údajmi e-mailom na adresu ondekova@potifob.com.

3.) Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám potvrdíme termín a zašleme zálohovú faktúru.

4.) Bezodkladne po obdržaní platby Vám zašleme prípravné inštrukcie a školiace materiály.

5.) V dohodnutom termíne a mieste prebehne kurz, priamo na konci ktorého môžete absolvovať certifikačnú skúšku pod dozorom trénera. Ten ju aj hneď vyhodnotí a oznámi Vám predbežný výsledok.

6.) Finálne výsledky skúšky a elektornický certifikát (v prípade kladného výsledku) obdržíte od skúšobného inštitútu oprávneného AXELOSom do 3 pracovných dní od skúšky (obvykle skôr).

 

Potrebujete poradiť?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.