Skočiť na hlavný obsah
Menu

Ekvivalentnosť certifikátov v oblastiach projektového riadenia, riadenia služieb, ITSM a Agile

Ekvivalentnosť certifikátov v oblastiach projektového riadenia, riadenia služieb, ITSM a Agile

Agile, Scrum, P3.express, PM2, PMI, PRINCE2, ISO 20000, ITIL, ITSM...

Essentials, Foundation, Practitioner, Professional, Scrum Master...

CertN, EXIN, IPMA, PeopleCert, PMI, Professional Designations...

Keďže ste na našej stránke, pravdepodobne ste sa aspoň s niektorými z týchto názvov stretli. V prvom riadku sú názvy najčastejšie používaných prístupov, rámcov, štandardov a systémov v troch vzájomne previazaných oblastiach: Agile, projektové riadenie a riadenie služieb. V druhom názvy najčastejšie sa vyskytujúcich certifikácií osôb podľa nich. V treťom názvy organizácií - skúšobných inštitútov, ktoré vykonávajú certifikáciu a vystavujú certifikáty úspešným absolventom.

Ani jeden riadok nie je úplný. Napriek tomu vidno, že si je z čoho vyberať. Logicky potom vyvstávajú otázky, ktoré často dostávame v rôznych obmenách:

"Čo ktorá certifikácia vlastne preukazuje? Ktorá je ekvivalentom ktorej?" Poďme si ich teda zodpovedať.

 

1. Projektové riadenie

Projektové riadenie je, jednoducho povedané, o riadení niečoho, čo má jasne stanovený začiatok aj koniec a chceme tým vytvoriť nejaký nový produkt, službu alebo zmenu.

Najrozšírenejšie systémy projektového riadenia sú (abecedne) IPMA, P3.express, PM2, PMI PMBOK Guide a PRINCE2. Všetky menované sú v zásade v súlade s normou ISO 21500 pre riadenie projektov. ISO 21500 však nie je certifikačná norma, má len odporúčací charakter. Certifikovať sa je možné podľa jednotlivých vyššie uvedených systémov projektového riadenia.

Európskou úniou podporované systémy sú P3.Express a PM2. Certifikáciu IPMA vykonávajú národné členské asociácie IPMA - neziskové organizácie a spolky. Je populárna najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Skúšobný inštitút PMI je nominálne nezisková organizácia so sídlom v USA. Certifikácie PMI sú populárne najmä v Amerike a v Ázii. Skúšobný inštitút PRINCE2 - PeopleCert je pôvodom grécky komerčný subjekt s daňovým domicilom na Cypre, ktorý v roku 2021 kúpil spoločnosť AXELOS - vlastníka práv duševného vlastníctva k PRINCE2 a následne ju pohltil.

Pre uľahčenie orientácie sú nižšie uvedené tabuľky navzájom ekvivalentných certifikátov projektového riadenia.

Ekvivalentné certifikácie projektového riadenia - základná úroveň
Názov certifikátu IPMA D P3.express Practitioner* PM2 Basic CAPM PRINCE2 Foundation
Skúšobný inštitút IPMA certN Global PM2 Alliance PMI PeopleCert
Platnosť certifikátu (rokov) 5** doživotná neuvedené 5 3***

*U systému P3.express existuje iba certifikácia pokročilej úrovne - Practitioner.
**Certifikáty vydané do roku 2009 sú platné doživotne.
***PeopleCert v roku 2023 retroaktívne skrátil platnosť všetkých certifikátov PRINCE2 Foundation, ktoré boli pôvodne vydané ako doživotne platné, na 3 roky.
 

Ekvivalentné certifikácie projektového riadenia - pokročilá úroveň
Názov certifikátu IPMA C, B, A P3.express Practitioner PM2 Essentials, Advanced, Expert PMP PRINCE2 Practitioner
Skúšobný inštitút IPMA certN Global PM2 Alliance PMI PeopleCert
Platnosť certifikátu (rokov) 5 doživotná neuvedené 3 3****

****PeopleCert v roku 2023 retroaktívne skrátil platnosť všetkých certifikátov PRINCE2 Practitioner, ktoré boli pôvodne platné 5 rokov či doživotne, na 3 roky.

Stanoviská skúšobných inštitútov

Pomerne obsiahlu porovnávaciu štúdiu najrozšírenejších certifikácií projektového riadenia, vychádzajúcu z verejne dostupných informácií od samotných skúšobných inštitútov, publikoval na svojej stránke medzinárodný skúšobný inštitút CertN Global, vykonávajúci certifikáciu P3.express. Jej záver znie, cit.: "Pri hodnotení všeobecných zručností projektového manažmentu a požadovaných kognitívnych úrovní sme pozorovali dve hlavné kategórie certifikácií projektového manažmentu: Praktické certifikácie ako PMP®, P3.express Practitioner (P3P), PRINCE2 Practitioner (P2P,) IPMA C a PM²P, ktoré vyžadujú viac analytických zručností a základné certifikácie s nižšou úrovňou kognitívnych požiadaviek, ako sú CAPM®, PRINCE2 Foundation (P2F), IPMA D a PM² Basic (PM²F).

Pri audite certifikačných požiadaviek u kandidátov pred rozhodnutím o certifikácii sme zistili, že všetky certifikačné programy majú podobný prístup. Existujú však určité rozdiely v predpokladoch (pre pripustenie ku skúške).

Dospeli sme k záveru, že na základe základných systémov projektového riadenia rôznych certifikačných programov sa systémy s väčšou pravdepodobnosťou budú dopĺňať, ak je jeden založený na príručke (guide) a druhý na cestovnej mape (roadmap). Systémy kvalifikované ako sprievodcovia (guides) budú s väčšou pravdepodobnosťou nahraditeľné inými systémami založenými na sprievodcoch a to isté platí pre cestovné mapy.

Po vyhodnotení všetkých programov sú certifikácie PRINCE2® Practitioner a P3.express® Practitioner pravdepodobne substitútmi pre stredné až veľké projekty a PMP® a PM²P sú vzájomnou náhradou v stredných až giga projektoch. Certifikát P3.express® Practitioner a certifikát PMP® sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú navzájom dopĺňať."

Ostatné vyššie uvedené skúšobné inštitúty obdobné porovnanie certifikácií zatiaľ nepublikovali.

 

2. Riadenie služieb - service management a riadenie IT služieb - ITSM

Riadenie služieb je, jednoducho povedané, o riadení poskytovania niečoho, čo prináša spotrebiteľovi služby hodnotu, poskytuje sa to dlhodobo a opakovane.

V modernej dobe si poskytovanie prakticky každej služby vyžaduje IT podporu a efektívne fungovanie IT služieb je z dlhodobého hľadiska nutnou podmienkou prežitia a úspechu každej organizácie. Preto je významnou až dominantnou podmnožinou riadenia služieb riadenie IT služieb - IT service management (ITSM). Aj pre ITSM existuje ISO norma - ISO 20000. Podľa ISO 20000 je možné certifikovať systém riadenia IT služieb organizácie.

Existuje množstvo systémov riadenia IT služieb, ktoré sú v súlade s touto normou a teda navzájom kompatibilné. Podľa niektorých z týchto systémov je možné certifikovať osoby. V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené certifikácie základnej úrovne riadenia IT služieb dostupné na slovenskom trhu, ktoré sú vzájomne ekvivalentné. Nejedná sa o vyčerpávajúci zoznam všetkých certifikácií v oblasti ITSM a už vôbec nie riadenia služieb.

Porovnanie certifikácií ITSM pokročilej úrovne je mimo rozsahu tohto článku, keďže ich je výrazne viac ako certifikácií základnej úrovne a na druhej strane sú pokročilé certifikácie v oblasti ITSM oveľa menej populárne než tie základné. Takisto je mimo rozsahu tohto článku porovnanie certifikácií riadenia služieb mimo oblasti IT.

Ekvivalentné certifikácie riadenia IT služieb (IT service management - ITSM) - základná úroveň
Názov certifikátu integratedITSM™ Essentials ITIL V 2 a 3 Foundation ITIL 4 Foundation IT Service Management Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018
Skúšobný inštitút Professional Designations APMG, EXIN, PeopleCert PeopleCert EXIN
Platnosť certifikátu (rokov) doživotná doživotná***** 3****** doživotná

*****Certifikácia ITIL V 2 a 3 bola ukončená, ale už vydané certifikáty zostali v platnosti.
******PeopleCert v roku 2023 retroaktívne skrátil platnosť všetkých certifikátov ITIL 4 Foundation, ktoré boli pôvodne vydané ako doživotne platné, na 3 roky.

 

3. Agile

Agile je, jednoducho povedané, o riadení organizácie resp. jej časti spôsobom, ktorý je pružný, pracuje v krátkych cykloch, umožňuje rýchlo sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám a podmienkam, učiť sa na základe spätnej väzby, ponaučenia zapracúvať, využívať, takto postupne vyvíjať a dodávať požadované riešenie (produkt, službu, zmenu) prinášajúce používateľom hodnotu.

Spoločným menovateľom, na ktorom stavajú všetky agilné prístupy, je tzv. Agilný manifest z roku 2001, definujúci hodnoty a princípy agilného vývoja softvéru (agile pôvodne vznikol práve v tejto oblasti, ale rozšíril sa aj do iných).

S odstupom najpopulárnejším agilným rámcom je Scrum.

Keďže agilný manifest aj Scrum sú voľne použiteľné, certifikácie Agile a Scrum vykonáva množstvo organizácií.

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené najpopulárnejšie certifikácie základnej úrovne Agile a Scrum dostupné na slovenskom trhu, ktoré sú vzájomne ekvivalentné. Nejedná sa o vyčerpávajúci zoznam všetkých certifikácií v oblasti Agile a Scrum. Porovnanie certifikácií Agile a Scrum pokročilej úrovne je mimo rozsahu tohto článku, keďže ich je ešte viac ako certifikácií základnej úrovne a na druhej strane sú pokročilé certifikácie v tejto oblasti oveľa menej populárne než tie základné.

Ekvivalentné certifikácie Agile a Scrum - základná úroveň
Názov certifikátu Agile Scrum Foundation CSM PSM I SM I
Skúšobný inštitút EXIN Scrum Alliance Scrum.org PeopleCert
Platnosť certifikátu (rokov) doživotná 2,5 doživotná doživotná*******

******* Stav k 28.3.2024. PeopleCert v roku 2023 retroaktívne skrátil platnosť významnej časti vydaných certifikácií na 3 roky. Certifikácií SM I sa táto zmena nedotkla, avšak napr. certifikácií PRINCE2 Agile a Agile Shift áno. Vzhľadom na to žiaľ v budúcnosti nie je možné vylúčiť obdobný krok aj u certifikácií SM I.