Skočiť na hlavný obsah
Menu

Kariérne cesty v riadení projektov, programov a portfólií

Kariérne cesty v riadení projektov, programov a portfólií

Kariérne cesty v riadení projektov, programov a portfólií

V súčasnej dobe sa môžete v oblasti projektového manažmentu stretnúť nielen s rôznymi kvalifikáciami, metodikami a štandardmi, ale aj s rôznymi pracovnými pozíciami, ktoré sa objavujú na trhu práce.

Čo sa za danou pracovnou pozíciou skrýva? Aké vedomosti, zručnosti a schopnosti sú potrebné k úspešnému výkonu práce?


Tento článok:
• Vám pomôže nájsť odpovede na tieto otázky
• odporučí cesty a kvalifikácie, na ktoré sa môžete zamerať vo Vašom ďalšom kariérnom a osobnom rozvoji ako aj v rozvoji Vašich podriadených v oblasti riadenia projektov, programov a portfólií.

 

Koordinátor

Štartovacia pozícia v riadení projektov býva pozícia koordinátora čiže asistenta. Projektový, programový koordinátor či koordinátor projektovej kancelárie má na starosti administratívne a koordinačné práce. Jeho úlohou je:
• zber a monitoring aktuálnych dát na projekte
• správa projektových dokumentov a registrov
• distribúcia informácií
• robenie zápisov
• organizácia meetingov

Je tiež prvou kontaktnou osobou na projekte. Táto pozícia je vhodná pre nováčikov v projektovom riadení. Osvoja si projektové prostredie, základné návyky, techniky a nástroje.

Dobrý koordinátor by mal vedieť, ako založiť a spravovať projektové dokumenty. Mal by byť schopný vytvoriť správy, grafy, tabuľky a prezentáciu pre informovanie manažmentu o stave projektu. Jeho častou úlohou môže byť tiež spracovanie analýzy z poskytnutých materiálov, vytvorenie odhadu nákladov na projekt, výrobnej ceny, človekohodín, objemu práce atď. V neposlednom rade by mal vedieť identifikovať prípadné problémy a riziká na projekte a zorganizovať projektový meeting.

Pokiaľ si chce koordinátor potvrdiť svoje znalosti a schopnosti medzinárodným certifikátom, je na tejto úrovni vhodná certifikácie PRINCE2 Foundation, PMI CAPM, IPMA D, EXIN Agile Scrum Foundation, PeopleCert Scrum Master I, Professional Scrum Master I, pre programového koordinátora ďalej MSP Foundation a koordinátora v rámci projektovej kancelárie P3O Foundation.

 

Projektový manažér

Ďalším stupňom v kariére v projektovom riadení je pozícia projektového manažéra. Projektový manažér (PM) je zodpovedný za každodenné riadenie projektu.

PM:
• vytvára projektový plán
• zostavuje projektovú dokumentáciu a stratégie
• riadi riziká, kvalitu a zmeny
• plánuje zdroje
• monitoruje postup projektu

Dôležitou súčasťou práce PM je vedenie a motivovanie svojho projektového tímu.

Projektový manažér musí vedieť predovšetkým dobre komunikovať. Až 80% práce projektového manažéra je založená na komunikácii. PM musí vedieť ako zostaviť projektový tím, definovať produkty a aktivity, pripraviť harmonogram a odhady. Musí vedieť riešiť konflikty v rámci projektu a riadiť stakeholderov (všetky zainteresované strany).

Vhodnou kvalifikáciou pre PM je PRINCE2 Practitioner, PMI PMP, IPMA C / B, Agile Scrum Master + Product Owner, Professional Scrum Master II, P3O Foundation, M_o_R Foundation.

 

Programový manažér

Nad projektovým manažérom stojí v kariérnom rebríčku programový manažér či riaditeľ. Ten je skúseným profesionálom v oblasti riadenia a implementácie zmien. Zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní zmien v biznise.

Programový manažér:
• vytvára návrh programu a zaraďuje do neho jednotlivé projekty
• projektom v rámci programu prideľuje zdroje
• dohliada na vzájomné prepojenie a väzby
• monitoruje priebeh programu
• podáva správy naprieč všetkými projekty v programe
• zaisťuje integráciu všetkých projektov v rámci programu
• vedie a motivuje jednotlivých projektových manažérov

Skúsený programový manažér a riaditeľ musí byť schopný pripraviť plán programu, business case (zdôvodnenie projektu), spracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Identifikácia a riadenie stakeholderov tiež patrí medzi povinnosti programového riaditeľa. Musí byť schopný riadiť meziprojektové riziká a jeho poslaním je tiež šíriť víziu a prínosy celého programu

Na pozíciu programového manažéra je vhodnou certifikáciou napr. PMI PgMP, IPMA A, MSP Foudation, MSP Practitioner, MSP Advanced Practitioner, M_o_R Foundation, M_o_R Practitioner, P3O Foundation, M_o_V Foundation.

 

Porfolio manažér

Tým najvyšším stupienkom v oblasti riadenia projektov, programov a portfólií je pozícia portfólio manažéra či riaditeľa. Portfólio manažér spolupracuje s top manažmentom spoločnosti na posudzovaní projektov a programov v portfóliu a rozhoduje, aké projekty a programy budú spustené a kedy. Vyvažuje a prepája portfólio so strategickými cieľmi organizácie, prideľuje zdroje jednotlivým programom v rámci portfólia, monitoruje postup programov, riadi medziprogramové riziká.

Keďže je portfólio manažér naozaj strategickou pozíciou v organizácii, musí ísť o veľmi skúseného odborníka. Mal by vedieť definovať celé portfólio, posudzovať vzájomné závislosti programov v rámci portfólia, vytvoriť organizačnú štruktúru, prípadne projektovú, programovú a portfólio kanceláriu. Dôležité je tiež aby vedel, ako definovať procesy, nástroje a techniky v rámci portfólia, merať prínosy a vytvoriť a šíriť víziu portfólia.

Čo sa týka vlastností projektového, programového a portfólio manažéra, mal by byť leadrom, prirodzenou autoritou. Hlavné je, aby vytvoril také pracovné prostredie, v ktorom budú zamestnanci motivovaní, budú sa chcieť stále zlepšovať, budú si navzájom dôverovať a podporovať sa. Kľúčové sú vyjednávacie schopnosti a empatia. Nemalo by chýbať ani strategické myslenie, svedomitosť, orientácia na cieľ, flexibilita a odolnosť voči stresu.
 
Pre pozíciu portfólio manažéra sú vhodné napr. Kvalifikácia MoP Practitioner, PMI PfMP, MoV Practitioner.
 
 

PMO (projektová, programová a portfólio kancelária)

Ďalšími pozíciami, s ktorými sa môžeme v projektovom riadení stretnúť, sú pozície v rámci PMO - projektovej, programovej a portfólio kancelárie. Konktrétně sa môže jednať o pozíciu PMO koordinátor, PMO Analyst alebo PMO Manažér. Títo špecialisti v rámci PMO poskytujú expertnú a administratívnu podporu pri riadení projektov a programov projektovým a programovým manažérom.
 
V rámci PMO:
• definujú štandardy pre projektové riadenie
• poskytujú najlepšie postupy (best practice)
• vytvárajú a spravujú dokumenty, príručky, metriky, procesy, nástroje a techniky, ponaučenia atď.
• zdieľajú informácie
• distribuujú dokumenty
• spravujú a aktualizujú registre, produkty
• identifikujú a odporúčajú zdroje naprieč projektmi
 
 

Špecialisti

Okrem vyššie zmienených môžeme naraziť ešte na tzv. pozície technických špecialistov. Jedná sa o pozície Project Planner, Project Estimator, Risk Analyst, Quality Analyst, Benefits Analyst, ktorí sa venujú vždy konkrétnej oblasti v riadení projektov. V prvom rade projektovému plánovaniu, odhadovaniu, analýze rizík, kvality a analýze prínosov.
 
 
Prehľad všetkých pozícií nájdete graficky znázornený na obrázku č.1
Obrázok č. 1
 
 
Pracovná náplň, zodpovednosti aj požiadavky na dané pozície sa samozrejme môžu líšiť z organizácie na organizáciu. Vďaka tomuto prehľadu sa budete lepšie orientovať na trhu práce v oblasti projektového riadenia aj v jednotlivých kvalifikáciách, ktoré Vám môžu pomôcť preukázať Vaše znalosti a zručnosti pri hľadaní nových pracovných príležitostí.
 
Zdroje: