Menu

Kariérne cesty v riadení projektov, programov a portfólií

Kariérne cesty v riadení projektov, programov a portfólií

Kariérne cesty v riadení projektov, programov a portfólií

V súčasnej dobe sa môžete v oblasti projektového manažmentu stretnúť nielen s rôznymi kvalifikáciami, metodikami a štandardmi, ale aj s rôznymi pracovnými pozíciami, ktoré sa objavujú na trhu práce.

Čo sa za danou pracovnou pozíciou skrýva? Aké vedomosti, zručnosti a schopnosti sú potrebné k úspešnému výkonu práce?


Tento článok:
• Vám pomôže nájsť odpovede na tieto otázky
• odporučí cesty a kvalifikácie, na ktoré sa môžete zamerať vo Vašom ďalšom kariérnom a osobnom rozvoji ako aj v rozvoji Vašich podriadených v oblasti riadenia projektov, programov a portfólií.

 

Koordinátor

Štartovacia pozícia v riadení projektov býva pozícia koordinátora čiže asistenta. Projektový, programový koordinátor či koordinátor projektovej kancelárie má na starosti administratívne a koordinačné práce. Jeho úlohou je:
• zber a monitoring aktuálnych dát na projekte
• správa projektových dokumentov a registrov
• distribúcia informácií
• robenie zápisov
• organizácia meetingov

Je tiež prvou kontaktnou osobou na projekte. Táto pozícia je vhodná pre nováčikov v projektovom riadení. Osvoja si projektové prostredie, základné návyky, techniky a nástroje.

Dobrý koordinátor by mal vedieť, ako založiť a spravovať projektové dokumenty. Mal by byť schopný vytvoriť správy, grafy, tabuľky a prezentáciu pre informovanie manažmentu o stave projektu. Jeho častou úlohou môže byť tiež spracovanie analýzy z poskytnutých materiálov, vytvorenie odhadu nákladov na projekt, výrobnej ceny, človekohodín, objemu práce atď. V neposlednom rade by mal vedieť identifikovať prípadné problémy a riziká na projekte a zorganizovať projektový meeting.

Pokiaľ si chce koordinátor potvrdiť svoje znalosti a schopnosti medzinárodným certifikátom, je na tejto úrovni vhodná certifikácie PRINCE2 Foundation, PMI CAPM, IPMA D, Agile Scrum Foundation, Professional Scrum Master I, pre programového koordinátora ďalej MSP Foundation a koordinátora v rámci projektovej kancelárie P3O Foundation.

 

Projektový manažér

Ďalším stupňom v kariére v projektovom riadení je pozícia projektového manažéra. Projektový manažér (PM) je zodpovedný za každodenné riadenie projektu.

PM:
• vytvára projektový plán
• zostavuje projektovú dokumentáciu a stratégie
• riadi riziká, kvalitu a zmeny
• plánuje zdroje
• monitoruje postup projektu

Dôležitou súčasťou práce PM je vedenie a motivovanie svojho projektového tímu.

Projektový manažér musí vedieť predovšetkým dobre komunikovať. Až 80% práce projektového manažéra je založená na komunikácii. PM musí vedieť ako zostaviť projektový tím, definovať produkty a aktivity, pripraviť harmonogram a odhady. Musí vedieť riešiť konflikty v rámci projektu a riadiť stakeholderov (všetky zainteresované strany).

Vhodnou kvalifikáciou pre PM je PRINCE2 Practitioner, PMI PMP, IPMA C / B, Agile Scrum Master + Product Owner, Professional Scrum Master II, P3O Foundation, M_o_R Foundation.

 

Programový manažér

Nad projektovým manažérom stojí v kariérnom rebríčku programový manažér či riaditeľ. Ten je skúseným profesionálom v oblasti riadenia a implementácie zmien. Zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní zmien v biznise.

Programový manažér:
• vytvára návrh programu a zaraďuje do neho jednotlivé projekty
• projektom v rámci programu prideľuje zdroje
• dohliada na vzájomné prepojenie a väzby
• monitoruje priebeh programu
• podáva správy naprieč všetkými projekty v programe
• zaisťuje integráciu všetkých projektov v rámci programu
• vedie a motivuje jednotlivých projektových manažérov

Skúsený programový manažér a riaditeľ musí byť schopný pripraviť plán programu, business case (zdôvodnenie projektu), spracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Identifikácia a riadenie stakeholderov tiež patrí medzi povinnosti programového riaditeľa. Musí byť schopný riadiť meziprojektové riziká a jeho poslaním je tiež šíriť víziu a prínosy celého programu

Na pozíciu programového manažéra je vhodnou certifikáciou napr. PMI PgMP, IPMA A, MSP Foudation, MSP Practitioner, MSP Advanced Practitioner, M_o_R Foundation, M_o_R Practitioner, P3O Foundation, M_o_V Foundation.

 

Porfolio manažér

Tým najvyšším stupienkom v oblasti riadenia projektov, programov a portfólií je pozícia portfólio manažéra či riaditeľa. Portfólio manažér spolupracuje s top manažmentom spoločnosti na posudzovaní projektov a programov v portfóliu a rozhoduje, aké projekty a programy budú spustené a kedy. Vyvažuje a prepája portfólio so strategickými cieľmi organizácie, prideľuje zdroje jednotlivým programom v rámci portfólia, monitoruje postup programov, riadi medziprogramové riziká.

Keďže je portfólio manažér naozaj strategickou pozíciou v organizácii, musí ísť o veľmi skúseného odborníka. Mal by vedieť definovať celé portfólio, posudzovať vzájomné závislosti programov v rámci portfólia, vytvoriť organizačnú štruktúru, prípadne projektovú, programovú a portfólio kanceláriu. Dôležité je tiež aby vedel, ako definovať procesy, nástroje a techniky v rámci portfólia, merať prínosy a vytvoriť a šíriť víziu portfólia.

Čo sa týka vlastností projektového, programového a portfólio manažéra, mal by byť leadrom, prirodzenou autoritou. Hlavné je, aby vytvoril také pracovné prostredie, v ktorom budú zamestnanci motivovaní, budú sa chcieť stále zlepšovať, budú si navzájom dôverovať a podporovať sa. Kľúčové sú vyjednávacie schopnosti a empatia. Nemalo by chýbať ani strategické myslenie, svedomitosť, orientácia na cieľ, flexibilita a odolnosť voči stresu.
 
Pre pozíciu portfólio manažéra sú vhodné napr. Kvalifikácia MoP Practitioner, PMI PfMP, MoV Practitioner.
 
 

PMO (projektová, programová a portfólio kancelária)

Ďalšími pozíciami, s ktorými sa môžeme v projektovom riadení stretnúť, sú pozície v rámci PMO - projektovej, programovej a portfólio kancelárie. Konktrétně sa môže jednať o pozíciu PMO koordinátor, PMO Analyst alebo PMO Manažér. Títo špecialisti v rámci PMO poskytujú expertnú a administratívnu podporu pri riadení projektov a programov projektovým a programovým manažérom.
 
V rámci PMO:
• definujú štandardy pre projektové riadenie
• poskytujú najlepšie postupy (best practice)
• vytvárajú a spravujú dokumenty, príručky, metriky, procesy, nástroje a techniky, ponaučenia atď.
• zdieľajú informácie
• distribuujú dokumenty
• spravujú a aktualizujú registre, produkty
• identifikujú a odporúčajú zdroje naprieč projektmi
 
 

Špecialisti

Okrem vyššie zmienených môžeme naraziť ešte na tzv. pozície technických špecialistov. Jedná sa o pozície Project Planner, Project Estimator, Risk Analyst, Quality Analyst, Benefits Analyst, ktorí sa venujú vždy konkrétnej oblasti v riadení projektov. V prvom rade projektovému plánovaniu, odhadovaniu, analýze rizík, kvality a analýze prínosov.
 
 
Prehľad všetkých pozícií nájdete graficky znázornený na obrázku č.1
Obrázok č. 1
 
 
Pracovná náplň, zodpovednosti aj požiadavky na dané pozície sa samozrejme môžu líšiť z organizácie na organizáciu. Vďaka tomuto prehľadu sa budete lepšie orientovať na trhu práce v oblasti projektového riadenia aj v jednotlivých kvalifikáciách, ktoré Vám môžu pomôcť preukázať Vaše znalosti a zručnosti pri hľadaní nových pracovných príležitostí.
 
Zdroje:

 

 

Pridať nový komentár