Skočiť na hlavný obsah
Menu

Životný cyklus projektu a jeho procesy

Životný cyklus projektu a jeho procesy

Každý projekt prechádza určitým životným cyklom a procesy slúžia na riadenie tohto životného cyklu.


Rôzne štandardy projektového riadenia ponúkajú rôzne procesné modely: napríklad P3.express má jeden, PRINCE2 a PMI PMBOK Guide má iný a ISO 21500 má zas iný (výrazne ovplyvnený v čase jeho vydania aktuálnou verziou PMBOK Guide). Sú medzi nimi rozdiely v prístupe a terminológii, ale aj podobnosti. Medzi tie najvýznamnejšie patria:

 

1. Je istá predprojektová príprava, na základe ktorej projekt dostane zelenú (alebo nie). Táto časť životného cyklu projektu musí zahŕňať vytvorenie životaschopného business casu (viz článok Princípy), definovanie rámcového rozsahu projektu a vymenovanie kľúčových osôb potrebných pre riadenie projektu (viz článok Roly).

2. Rámcové plánovanie sa robí v projekte skoro, rozdeľuje projekt do niekoľkých menších, lepšie riaditeľných častí: fáz (alebo etáp), niekedy tiež releasov a iterácií a / alebo balíkov práce.

3. Plánovanie týchto menších častí sa potom robí postupne ("rolling wave planning"), aby ste mali podrobnejší plán konkrétneho komponentu, keď ho potrebujete a súčasne, aby mohol byť plán postavený na informáciách a ponaučeniach získaných z predchádzajúcich komponentov.

4. Niektoré procesy sa vykonávajú iba raz za životný cyklus, iné sa opakujú, podľa ich povahy. Napríklad projekt ukončujete iba raz, ale potrebujete riadiť každú fázu.

5. Procesy používané na riadenie projektu musia byť zladené s procesmi používanými k vývoju produktov. Napr. keď používate na riadenie dodávky produktov Scrum (alebo iný timeboxovaný agilné rámec), musíte zladiť dĺžku fáz vášho projektu s iteráciami (ktorým Scrum hovorí "šprinty") používanými na vývoj produktov.

 

Vytvorenie nového procesného modelu je mimo rozsahu tohto článku a v podstate by len duplikovalo to, čo už bolo urobené inde. Preto vám skôr odporúčame vziať jeden z dostupných procesných modelov a prispôsobiť ho potrebám projektu. Keď si budete vyberať procesný model, odporúčame vám odpovedať na nasledujúce otázky:


1. Používa už moja organizácia fungujúci procesný model pre riadenie projektov?
Ak áno, prijmite ho, prispôsobte a adaptujte ho. Ak nie, prejdite na ďalšiu otázku.

2. Žiada sa odo mňa, aby som dodržiaval nejaký konkrétny štandard?
Napríklad, ak Váš (interný alebo externý) zákazník požaduje, aby ste riadili projekt podľa P3.express, potom by bolo logickým rozhodnutím zvoliť si ako základ procesný model P3.express. Pokiaľ Váš zákazník vyžaduje postupovať podľa PRINCE2, PMI PMBOK Guide alebo ISO 21500, potom je voľba jasná, ale opäť ho prijmite, prispôsobte a adaptujte.
Ak nemáte žiadne požiadavky od zákazníka, prejdite k otázke číslo 3.

3. S ktorým procesným modelom sú najviac oboznámení a spokojní Sponzor projektu a Projektový manažér?
V prípade pochybností nechajte vybrať Sponzora projektu na základe objektívneho odporúčania Projektového manažéra, podľa potreby so zapojením iných zainteresovaných strán. A opäť ho prijmite, prispôsobte a adaptujte.

 

Ďalšie užitočné informácie pre úspešné riadenie projektov nájdete v našom bezplatnom eBook Sprievodca projektovým riadením.