Skočiť na hlavný obsah
Menu

DASA DevOps Fundamentals 3.0, Coach a Leader

Výraz DevOps je spojenie slov 'Development' - vývoj a 'Operations' - prevádzka. DevOps je súbor najlepších praktík, ktoré kladú dôraz na spoluprácu a komunikáciu IT profesionálov (vývojárov, operátorov a podporných zamestnancov) v životnom cykle aplikácií a služieb. To vedie k:

 • nepretržitej integrácii - ľahkému odovzdávaniu z vývoja do prevádzky a podpory
 • nepretržitému nasadzovaniu - kontinuálnemu alebo čo najčastejšiemu vydávaniu
 • nepretržitej spätnej väzbe - vyhľadávaniu spätnej väzby od stakeholderov v každej etape životného cyklu

DevOps mení spôsob, akým jednotlivci premýšľajú o svojej práci. DevOps si cení rozmanitosti práce, podporuje procesy akcelerujúce mieru, v ktorej si firmy uvedomujú hodnotu a meria efekt sociálnych i technických zmien. DevOps je spôsob myslenia aj práce, ktorý umožňuje jednotlivcom i organizáciám vytvárať a zachovávať udržateľné pracovné postupy.

Úspešný DevOps:

 • má kultúru bez obviňovania, ktorá zdieľa príbehy a rozvíja empatiu, umožňuje ľuďom a tímu precvičovať svoje zručnosti efektívne a trvalo
 • poskytuje aplikácie a služby pre výrobu Just-in-Time (JIT)
 • zabezpečuje kontinuitu IT služieb pomocou risk based prístupu k potrebám businessu
 • riadi celý životný cyklus aplikácií a služieb, vrátane podmienok konca životnosti (end-of-life)

 

Získajte základy DevOps od "DevOps Agile Skills Association - DASA" a zlepšite svoje pracovné postupy už dnes!

Školenie DevOps Fundamentals dáva účastníkom základnú znalosť DevOps. Ponúkame ho v najnovšej verzii 3.0.

Po kurze môžete absolvovať rovnomennú certifikačnú skúšku DASA.

Školenie DevOps Fundamentals je kľúčom k úspechu pre každého, kto je súčasťou Agile a/alebo DevOps tímu. Ak chcete dosiahnuť vylepšené pracovné postupy a rýchlejšie nasadenie, je nevyhnutné mať solídne základy DevOps. 

Tréning je navrhnutý tak, aby vám poskytol všetko potrebné vzdelanie a porozumenie pre budovanie vašej slovnej zásoby DevOps. Spoznáte nielen dôležité princípy a postupy, ale aj špecifické koncepty a terminológiu v oblasti DevOps. 

Cvičenia v každom module vám pomôžu pochopiť DevOps prostredníctvom prípadových štúdií zo skutočného života, príkladov a interaktívnych skupinových diskusií.

Po absolvovaní tohto kurzu budete mať základné povedomie o DevOps, budete schopní efektívne uplatniť svoje vedomosti v praxi a dosiahnete „kompetenčnú“ úroveň uvedenú v nižšie zobrazenom DASA kompetenčnom modele.

 

DevOps líder je zodpovedný za vedenie iniciatívy DevOps a vytvorenie rámca pre tímy na škálovanie a dosiahnutie maximálnej hodnoty pre biznis. Tento certifikačný program pomáha lídrom pochopiť vedenie v kontexte DevOps, rozoberá modely rozvoja vedenia, budovanie tímov a transformáciu organizácie.

DevOps kouč pomáha členom tímu a ďalším zainteresovaným stranám v organizácii aplikovať koncepty a princípy DevOps v rámci svojej organizácie. Kouč dohliada na transformáciu a vedie organizáciu na ceste budovania vysoko výkonných tímov.

 

Cieľová skupina

DevOps je najznámejší v oblasti softvérového vývoja a prevádzky IT, ale jeho princípy sú využiteľné aj v projektoch IT služieb a ďalších oblastiach. Školenia a certifikácia DevOps Fundamentals sú vhodné pre každého profesionála, ktorý si chce doplniť svoje vedomosti o najnovší vývoj v riadení ICT, pracuje v tíme využívajúcom DevOps alebo v spoločnosti, ktorá zvažuje prechod na spôsob práce podľa DevOps. Cieľová skupina zahŕňa najmä:

 • vývojárov aplikácií alebo služieb a Product Ownerov
 • Scrum Mastrov
 • projektových manažérov
 • test inžinierov
 • test manažérov
 • manažérov IT služieb
 • procesných manažérov
 • Lean IT Practitionerov.

Pokročilé školenia a certifikácia Coach a Leader sú, ako vyplýva z ich názvu, určené pre DevOps koučov a lídrov.

U úrovne Fundamentals nie sú potrebné žiadne vstupné znalosti. Výhodou však sú aspoň základné znalosti Agile, napr. na úrovni absolventov nášho kurzu Scrum Master I + základy Agile, a ITSM.

Úrovne Coach a Leader predpokladajú vstupné znalosti zodpovedajúce absolventom kurzu DevOps Fundamentals, hoci jeho absolvovanie nie je podmienkou.

 

Kontext certifikácií DASA DevOps Fundamentals, Coach a Leader

Tieto skúšky sú súčasťou kvalifikačného programu DASA a boli vyvinuté medzinárodnou komunitou odborníkov. DASA je vedúca otvorená globálna komunita pre rozvoj zručností v oblasti Agile a DevOps.

Všetky certifikácie DASA platia doživotne.

 

Metódy výučby

Na našich kurzoch DevOps používame kombináciu výkladu lektora a skupinových cvičení účastníkov kurzu s následnou prezentáciou výsledkov. V rámci kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam použitým pri reálnej certifikačnej skúške.

Medzinárodnú certifikačnú skúšku DevOps kandidáti píšu po kurze. Skúška sa píše v angličtine a má podobu multiple choice testu.

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou. Skúšky sa píšu výlučne online s dohľadom na diaľku.

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Termíny konania

Naše certifikačné kurzy DevOps realizujeme ako otvorené a vnútrofiremné, virtuálnou aj prezenčnou formou.

Termíny verejných kurzov nájdete v našom interaktívnom kalendári, cez ktorý si ich môžete aj priamo objednať.

 Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení DevOps, kontaktujte nás prosím.

Cena

Cena našich verejných kurzov DevOps Fundamentals 3.0 je 990 € na osobu. V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály ku kurzu (v angličtine). Cena certifikačnej skúšky DASA DevOps Fundamentals pri jej kúpe spolu s kurzom je ďalších 210 € na osobu (v cene je zahrnutý bezplatný 2. pokus). Kurz môžete absolvovať aj bez skúšky.

Cena verejných kurzov DevOps Coach je 2 499 € na osobu vrátane certifikačnej skúšky DASA (v cene je bezplatný 2. pokus).

Cena verejných kurzov DevOps Leader je 2 999 € na osobu vrátane certifikačnej skúšky DASA (v cene je bezplatný 2. pokus).

U verejných kurzov si môžete vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu.

Pri prihlásení väčšieho počtu osôb z jednej organizácie na verejný kurz poskytujeme množstevné zľavy. Pre ich výšku nás  prosím kontaktujte s uvedením požadovaného počtu vyškolených osôb, behov kurzu, rámcových termínov a Vašich kontaktných údajov.

Pre cenovú ponuku vnútrofiremných kurzov nás prosím kontaktujte. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

 

 

Záruka kvality

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia ani kurzy nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz DevOps, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku DevOps nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne (virtuálny kurz si môžete zopakovať aj ako prezenčný). A to do 6 mesiacov od jeho 1. absolvovania. Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor papierových školiacich materiálov (ak ho budete požadovať), obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu.

 

Záruka termínu konania kurzu

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

Od vzniku spoločnosti sme nezrušili ani jeden z našich kurzov s prihlásenými účastníkmi.

 

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu DevOps, realizovaného na Slovensku, s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Túto záruku Vám môžeme poskytnúť vďaka tomu, že POTIFOB je najväčší poskytovateľ certifikačných kurzov na slovenskom i českom trhu, vďaka čomu dosahujeme úspory z rozsahu. Naše nákladové výhody prenášame na zákazníkov.

 

Záruka udržania know-how

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval certifikačné školenie DevOps, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného verejného kurzu uvedeného v kalendári školení.

Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie (v prípade účasti na prezenčnom kurze) a poplatok za certifikačnú skúšku (ak ju bude daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije elektronické al. papierové študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že študijné materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu. 

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom a českom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu DevOps:

1.) Posunutie Vášho verejného certifikačného kurzu, o ktoré požiadate aspoň 11 dní pred jeho začiatkom, je úplne bezplatné. Nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia v rovnakom meste - v prípade prezenčnej účasti.

2.) Posunutie Vášho verejného certifikačného kurzu, o ktoré požiadate menej ako 11, ale najmenej 1 pracovný deň pred jeho začiatkom, Vás bude stáť len 100 EUR + DPH/ os. a kurz plus naše skutočne vzniknuté náklady súvisiace s posunutím. Opäť nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia v rovnakom meste - v prípade prezenčnej účasti.

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.