Skočiť na hlavný obsah
Menu

KOAN-PM výskum

 

Vývoj dotazníka KOAN-PM  

Základným predpokladom výskumu bol a je poznatok, že úspešní projektoví manažéri majú rad špecifických kompetencií.

V prvej fáze sa odborníci sústredili na popis týchto kompetencií pomocou dvoch metód.

1.
Realizáciou rozhovorov s veľmi rešpektovanými projektovými manažérmi z rôznych oblastí podnikania s využitím jednej z behaviorálnych techník, pričom projektoví manažéri ​​popisovali situácie, ktoré považujú za úspech. Aby identifikovali úspešné správanie, požiadali ich o podrobný popis situácií, v ktorých dané  správanie viedlo k dosiahnutiu úspešného výsledku. Projektoví manažéri súčasne opísali situácie, v ktorých správanie viedlo k neúspechu. 

2.
Prevádzkovým a HR manažérom bol zaslaný celý rad otázok, aby identiikovali kľúčové faktory úspechu projektového riadenia.

Na základe týchto dvoch metód odborníci formulovali 120 typov správania vedúcich k úspechu v riadení projektov a 20 typov správania, ktoré reprezentujú hlavné úskalia a možno ich považovať za prekážku pre dosiahnutie úspechu na projekte.

Počas ďalšej fázy
, odborníci študovali empirický vzťah medzi KOAN-PM dotazníkom a 140 typmi správania sa za účasti projektových manažérov, ktorí vypĺňali KOAN-PM dotazník.
Do 7 ročného výskumu bolo zapojených viac ako 1500 projektových manažérov/ členov projektových tímov, ktorí zodpovedali otázky v KOAN-PM dotazníku, až kým bola vytvorená jeho konečná verzia. 
Počas výskumu boli využité aj štatistické údaje, vďaka ktorým sa odborníci snažili pochopiť vplyv rozdielnosti v odpovediach v súvislosti s kompetenciami uvedenými v KOAN-PM dotazníku. Vybraná referenčná skupina odpovedala na vybraný okruh otázok a porovnávanie týchto odpovedí umožňilo definovať pravdepodobné správanie členov danej skupiny v budúcnosti. 
Na základe tejto skutočnosti výsledky KOAN-PM dotazníka poukazujú na skutočnú osobnosť daného projektového manažéra/ člena projektového týmu a jeho štýl práce/ spôsob správania sa v konkrétnych situáciách ako aj pravdepodobné budúce správanie sa v daných situáciách. 
Výstup z dotazníka poskytuje jasný a konkrétny prehľad o potenciáli, silných stránkach a obmedzeniach projektového manažéra/ člena projektového tímu so zreteľom na jeho správanie v konkrétnej situácii na projekte.