Skočiť na hlavný obsah
Menu

KOAN PM - nástroj na určovanie kompetencií v oblasti projektového riadenia

 

Čo je KOAN-PM?

KOAN-PM je on-line nástroj na určovanie kompetencií v oblasti projektového riadenia, ktorý vychádza zo skutočnej osobnosti projektového manažéra/ člena projektového tímu, nie z vytvoreného "obrazu"/ imidžu. Vďaka tomu je možné veľmi presne určiť schopnosti a predpovedať správanie, ako aj rozvojové potreby projektových manažérov/ členov tímu.

K Kompetencie manažérov pre riadenie projektov predstavujú strategickú hodnotu firmy. KOAN-PM Vám pomôže identifikovať manažérov so správnymi kompetenciami pre riadenie projektov.
O O ktorom projektovom manažérovi môžete prehlásiť, že zvládne veľmi náročný projekt/úlohy? KOAN-PM Vám pomôže nájsť odpoveď na túto otázku.
A Ambície projektových manažérov sú v súlade so strategickými cieľmi organizácie? Aj na túto otázku Vám odpovie KOAN-PM.
N Nominovanie najlepšieho projektového manažéra na daný projekt Vám robí starosti? KOAN-PM Vám ho pomôže nájsť.
P Plánujete vzdelávanie projektových manažérov? KOAN-PM Vám ukáže oblasti osobnostného rozvoja u jednotlivých manažérov, ktorým je potrebné venovať pozornosť.
M Mať "správnych ľudí" na "správnych miestach" pri riadení komplexných projektov je pre Vás kľúčové? KOAN-PM Vám pomôže v procese optimalizácie ľudských zdrojov.

 

Prečo používať KOAN-PM na identifikovanie kompetencií a súčasného i budúceho správania sa projektových manažérov / členov projektového tímu?

Veľa dotazníkov má tzv. koncepčný charakter. To znamená, že dotazník sa skladá z veľmi "priehľadných" otázok. Projektoví manažéri/ členovia projektových tímov pri odpovedaní vedia pomerne jednoducho identifikovať, aká kompetencia/správanie je danou otázkou sledované. Na základe toho dotazník vyplňajú tak, aby konečný získaný "obraz" bol lepší ako skutočnosť.

Cieľom 7-ročného vývoja expertov, zaoberajúcich sa dotazníkom KOAN-PM, bolo definovanie čo najpresnejšieho ukazovateľa skutočných kompetencií/ správania sa projektového manažéra / člena projektového tímu.

Na dosiahnutie tohto cieľa použili empirický prístup. Zo všetkých existujúcich výskumných metód/prístupov pre definovanie osobnostných a kompetenčných nástrojov je empirický prístup najefektívnejší. Kladie vysoké nároky na zber dát a ich kvalitu, je najmenej ovplyvniteľný kultúrnymi rozdielmi a poukazuje na pravdepodobný budúci vývoj.

Projektový manažér / člen projektového tímu pri vypĺňaní dotazníka netuší, čo presne sa danou otázkou "meria" a preto nie je schopný ovplyvniť výsledky dotazníka. Výstupom je prehľad skutočných kompetencií / štýlu práce, vrátane ich budúceho vývoja ako aj možností osobnostného rozvoja projektového manažéra / člena projektového tímu.

 

Čo získate?

Výstup z on-line dotazníka KOAN-PM sa skladá z dvoch častí:

Prvá časť predstavuje rozsiahly a podrobný opis štýlu práce manažéra počas štyroch fáz projektu:

 1. Iniciácia projektu / spustenie projektu
 2. Definícia / plánovanie / riadenie projektu
 3. Realizácia projektu / kontrola
 4. Ukončenie projektu / ponaučenia

Názov jednotlivých fáz závisí od využívaného systému projektového riadenia - napr. P3.express, PRINCE2 či PMI. Na konci popisu každej fázy projektu je uvedený prehľad silných a slabých stránok daného projektového manažéra/ člena projektového tímu. (príklad opisnej správy)

Druhá časť sa skladá z vyhodnotenia 8 kompetencií:

 1. Rešpekt a získavanie rešpektu
 2. Rozvíjanie podpory
 3. Vytváranie zapojenia
 4. Zameranie na výsledky
 5. Vytváranie jasných predstáv o projekte
 6. Riadenie informácií a udržiavanie kontroly
 7. Organizačné zameranie
 8. Sebadôvera a flexibilita

Každá kompetencia je rozdelená na 8 konkrétnych prejavov správania sa.

Výsledok ukazuje, či dané správanie predstavuje prekážku pre dosiahnutie úspechu, priestor pre rozvoj daného správania, pozitívnu charakteristiku až po jedinečnú kvalitu projektového manažéra/ člena projektového tímu (príklad ohodnotenia kompetencií).

 

Ako je možné použiť výstup - správu KOAN-PM:

1. Projektový manažér / člen projektového tímu získa stručný, výstižný a jasný prehľad o svojich silných i slabých stránkach a oblastiach vhodných pre ďalší rozvoj.

Správa mu umožní zamerať sa na oblasti, ktoré potrebuje udržať, prípadne zlepšiť rovnako ako aj na tie, ktoré je potrebné eliminovať.

2. Ako podklad pre prípravu na školenie:

Pre jednotlivcov:

Dôležitou výhodou správy je, že projektový manažér / člen projektového tímu získa jasný prehľad o svojich schopnostiach, o tom, čo je potrebné a súčasne možné zlepšiť. Svoju energiu tak venuje správnym smerom podporujúcim jeho profesionálny rast.

Pre školiteľa:

Správa môže byť použitá ako nástroj, ktorý pomôže zmapovať silné a slabé stránky účastníka školenia. Tréner môže pracovať s podskupinami, ktoré zdieľajú rovnaké prednosti a obmedzenia alebo pracovať s podskupinami, v ktorých sa stretáva veľa rôznych typov osobností.

3. Ako podpora pre výber vhodného projektového manažéra / člena projektového tímu či podpora pri tvorbe projektového tímu:

Správu je možné využiť pri rozhodovaní, či je daný projektový manažér/ člen projektového tímu vhodný pre daný projekt ako aj pre určenie najvhodnejšieho kandidáta na prácu na projekte. Kandidát získa objektívny pohľad na to, prečo je alebo nie je tým správnym kandidátom.

4. Ako základ pre určenie oblastí rozvoja projektového manažéra / člena projektového tímu:

KOAN-PM môže slúžiť ako rámec pre rozhodovanie o cieľoch osobnostného rozvoja projektového manažéra/ člena projektového tímu. Je možné ho prepojiť s 360° hodnotením špecializovaným na projektové riadenie (360° PM). Týmto spôsobom projektový manažér/ člen projektového tímu získa lepší prehľad o efektívnosti vynakladania svojej energie, ktorú venuje profesionálnemu rastu.

 

Jazykové verzie

Môžeme Vám ponúknuť slovenskú, anglickú, nemeckú, francúzsku a holandskú verziu on-line dotazníka KOAN-PM vrátane výstupov.

Dotazník je plne prístupný prostredníctvom on-line aplikácie a jeho vyplnenie trvá cca. 2 - 2,5 hodiny.

 

Cena

Ponúkame Vám on-line prístup k dotazníku KOAN-PM pre jednu osobu za cenu 240 EUR + DPH.

Vo vyššie uvedenej cene je zahrnutá elektronická verzia výstupu vrátane e-mailovej podpory. Výstup bude zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú účastníkom.

KOAN-PM dotazník, rovnako ako 360° PM hodnotenie, Vám prinášame v spolupráci s našim belgickým obchodným partnerom Alert Management Consultants.

V prípade záujmu môžete využiť služby konzultantov nášho obchodného partnera, na interpretáciu výsledkov dotazníka KOAN-PM ako aj výsledkov hodnotenia 360° PM. Taktiež môžete využiť vlastných interných konzultantov alebo koučov.