Skočiť na hlavný obsah
Menu

Prípravný kurz na certifikáciu projektového riadenia IPMA® úrovne A-D

Príprava na certifikáciu IPMA je trojdňový intenzívny predcertifikačný kurz projektového riadenia tvorený vyváženou zmesou teórie a praktických cvičení. Vyššie certifikačné stupne si vyžadujú dodatočné samoštúdium po kurze.

Kurz predstavuje štandard IPMA, samotný certifikačný proces, priebeh a skladbu písomnej certifikačnej skúšky a požiadavky na jednotlivé certifikačné stupne.

Školenie postupne prechádza znalostnými oblasti riadenia projektov, pričom poskytuje výklad všetkých kompetenčných oblastí daných aktuálnou verziou národného štandardu kompetencií projektového riadenia, pridružených metód, techník a nástrojov.

Okrem výkladu teórie obsahuje kurz sadu príkladov, na ktorých si poslucháči formou prípadových štúdií vyskúšajú kľúčové techniky, ktoré sú súčasťou certifikačnej skúšky, ako napr tvorba logického rámca projektu, zostavenie kritickej cesty projektu, organizačnej štruktúry a pod. 

Kurz obsahuje rad priebežných cvičných testov a celkový finálny test, simulujúci certifikačnú písomnú skúšku.

 

Školenie je určené:

predovšetkým záujemcom o certifikáciu International Project Management Association - IPMA na stupne:

 • D - Certifikovaný člen projektového tímu (Certified Project Management Associate)
 • C - Certifikovaný projektový manažér (Certified Project Manager)
 • B - Certifikovaný manažér komplexných projektov (Certified Senior Project Manager)
 • A - Certifikovaný riaditeľ projektov (Certified Project Director)

 

Cieľ kurzu:

Získať vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešnú certifikáciu odborníka na projektové riadenie podľa štandardu IPMA A, B, C, D.

 

Obsah kurzu pre certifikačné stupne D, C, B, A

 • Riadenie integrácie projektu
 • Riadenie rozsahu projektu
 • Riadenie časového rámca projektu
 • Finančné riadenie projektu
 • Riadenie kvality projektu
 • Riziká v projekte
 • Riadenie zmien v projekte
 • Riadenie zdrojov projektu
 • Riadenie informácií a dokumentácie v projekte
 • Riadenie programu
 • Riadenie organizácie prostredníctvom projektov
 • Projektový tím

Pokurzová príprava pre vyššie profesijné stupne C a B (samoštúdium)

Prípadová štúdia
Spracovanie prípadovej štúdie je prípravou na certifikáciu, kde uchádzač obhajuje skutočne realizovaný projekt z vlastnej praxe

Rozdiel medzi požiadavkami certifikačného stupňa je v komplexnosti riešených projektov

 • Uchádzač IPMA A: prezentuje program alebo portfólio projektov.
 • Uchádzač IPMA B: prezentuje komplexný projekt.
 • Uchádzač IPMA C: prezentuje projekt s obmedzenou zložitosťou.


Behaviorálne kompetencie

 • uchádzač IPMA C musí prezentovať širší rozsah vedomostí vo viacerých kompetenčných oblastiach v porovnaní s IPMA D
 • IPMA B a A požadujú vyššiu úroveň predovšetkým v oblasti behaviorálnych kompetencií 

Kontextové kompetencie

 • Uchádzač IPMA C musí prezentovať širší rozsah vedomostí vo viacerých kompetenčných oblastiach v porovnaní s IPMA D. 
 • IPMA B a A požadujú vysokú úroveň vedomostí a praktických skúseností predovšetkým v oblasti kontextových kompetencií.

 

Lektor

Lektorom našich prípravných kurzov na certifikáciu IPMA je skúsený certifikovaný projektový manažér Ing. Jan Brada (IPMA B, PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, akreditovaný tréner PRINCE2 a ITIL), ktorý má viac ako 20-ročné praktické skúsenosti s riadením IT projektov a viac ako 14-ročné skúsenosti s vedením školení projektového riadenia.

 

Dlžka kurzu

3 dni + pokurzové samoštúdium pre vyššie certifikačné stupne ako D

 

Cena

Cena celého uvedeného vzdelávacieho programu IPMA je 660 € na osobu. V cene sú školiace manuály pre každého účastníka, tlačivá a elektronické doplnkové študijné materiály, cvičné príklady, cvičná certifikačná skúška, publikácia SPS4 - Súbor požadovaných spôsobilostí, telefonické a e-mailové konzultácie po dobu štúdia a 2 mesiace po ukončení štúdia, vydanie záverečného osvedčenia o absolvovaní kurzu, obedy a občerstvenie počas prezenčnej časti kurzu.

V cene nie sú zahrnuté poplatky za certifikačné skúšky. Skúšky sa objednávajú a uhrádzajú samostatne u národnej certifikačnej autority IPMA, ktorou je na Slovensku Slovenský inštitút projektového riadenia (SIPR) pri Spoločnosti pre projektové riadenie - SPPR/ IPMA Slovakia. Aktuálne poplatky za certifikačné skúšky sú uvedené na stránke ipma-certifikacia.sk. Orientačne je potrebné počítať s cenou skúšok cca90 € pre úroveň D,735 € pre úroveň C, 1135 € pre úroveň B, 1365 € pre úroveň A.

Poskytované zľavy z ceny kurzu:

Pri súčasnom objednaní pre viac osôb poskytujeme individuálne zľavy - pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%. Platia naše obchodné podmienky.

 

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku prípravného kurzu na certifikáciu IPMA realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom certifikovaným na úroveň IPMA C alebo vyššiu, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

  

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich verejných kurzov a školení kliknite na Kalendár a ceny školení. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Prosím vyplňte náš objednávkový formulár alebo nás kontaktujte.

 

Doplňujúce informácie k certifikácii IPMA:

Certifikácia podľa štandardu IPMA má 4 úrovne A-D, z ktorých sa reálne využívajú 3: B-D. Jednotlivé úrovne certifikácie majú v rôznych krajinách rôzne názvy, preto sa pri národnom názve obvykle uvádza, o ktorý stupeň certifikácie IPMA A-D ide.

My Vás na certifikačnú skúšku kvalitne pripravíme, ale certifikačná skúška nie je súčasťou kurzov IPMA. 

Certifikáciu IPMA vykonávajú výlučne jednotlivé národné členské asociácie IPMA - na Slovensku SPPR (Spoločnosť pre projektové riadenie, od . 2019 IPMA Slovakia). Certifikácia sa vykonáva obvykle v národnom jazyku. Každá národná asociácia IPMA upravuje a realizuje certifikáciu inak a rôzne upravuje aj podmienky recertifikácie, hoci certifikačné štandardy odvodzuje od spoločného základu daného platnou IPMA Competence Baseline (ICB).

Monopol na výkon certifikácie IPMA na Slovensku má certifikačný orgán SPPR/ IPMA Slovakia - SIPR. Certifikáciu vykonávajú výhradne hodnotitelia menovaní vedením SIPR, ktorí:

 • vytvárajú testy pre jednotlivé certifikačné kolá a hodnotia odpovede kandidátov
 • sledujú kandidátov pri skupinovom riešení prípadových štúdií podľa zadania hodnotiteľov
 • vyhodnocujú prihlášky kandidátov, ich správy o projektoch, literárne konspekty a prípadné ďalšie podklady
 • vedú certifikačné pohovory s kandidátmi.

Žiaľ proces menovania hodnotiteľov na Slovensku nie je transparentný. Napr. SIPR nestanovil jasné kritériá pre nominovanie či výber hodnotiteľov a dôvody výberu, menovania alebo nemenovania jednotlivých kandidátov za hodnotiteľov neoznamuje ani im samotným.

Hodnotiteľmi sú na Slovensku z veľkej časti funkcionári SIPR. Viacerí z nich vrátane členov vedenia súčasne vedú prípravné kurzy na certifikáciu IPMA, riadia, spoluvlastnia a/ alebo pracujú pre subjekty poskytujúce resp. predávajúce prípravu na certifikáciu IPMA. 

Hodnotitelia SIPR majú značný priestor pre subjektivitu pri tvorbe otázok skúšok, prípadových štúdií a zadaní pre certifikačné workshopy i pri hodnotení kandidátov a ich správ o projektoch  - na rozdiel od certifikácie P3.express, PRINCE2 a PMI, ktorá má formu písomných testov v multiple choice formáte vyberaných náhodne z rozsiahlych databáz a vyhodnocovaných automaticky počítačom. Tieto skutočnosti môžu niektorých zákazníkov viesť k pochybnostiam o kvalite, nestrannosti a objektivite certifikácie IPMA vykonanej SIPR.

 

Upozornenie:

Teoreticky sú certifikáty IPMA rovnakého stupňa získané v rôznych krajinách rovnocenné. Avšak:

 • rôzne národné názvy jednotlivých certifikačných úrovní
 • odlišné certifikačné štandardy a kritériá
 • nejednotný dizajn i text certifikátov atď.

môžu v praxi viesť k problémom s uznaním certifikátu IPMA získaného v SR zahraničnými zákazníkmi resp. zamestnávateľmi.

Konkrétny príklad: APM - britská národná členská asociácia IPMA a jedna z najväčších členských asociácií IPMA vôbec - k 31.12.2011 ukončila certifikáciu IPMA B a nahradila ju národnou certifikáciou "APM Registered Project Professional" (RPP). Držitelia certifikátu IPMA B, ktorí chcú získať tento "nástupnícky" titul, musia splniť dodatočné požiadavky týkajúce sa priebežného vzdelávania v projektovom riadení a aktívneho riadenia projektov. Musia tiež uhradiť (dodatočný) certifikačný poplatok, požiadať o plné členstvo v APM a uhradiť ročný členský poplatok (príp. členstvo v inej národnej asociácii IPMA - napr. SPPR/ IPMA Slovakia - sa pre tento účel neuznáva).

Nie je možné vylúčiť, že podobné reštriktívne kroky v budúcnosti podniknú ďalšie národné členské asociácie IPMA.

Okrem toho je certifikácia IPMA, ktorú od jej vzniku do r. 2020 celosvetovo absolvovalo okolo 300 000 osôb, v globálnom meradle oveľa menej rozšírená a vyžadovaná než certifikácia podľa štandardov PRINCE2 (k rovnakému dátumu viac ako 1 milión certifikovaných osôb) a PMI (viac ako1 mil. certifikovaných osôb), resp. ako novovzniknutá certifikácia P3.express, podporovaná Európskou úniou, ktorej popularita každým dňom narastá.

 

Ďalej získanie certifikácie IPMA, najmä vyšších úrovní, trvá s odstupom najdlhšie spomedzi všetkých porovnateľných medzinárodných štandardov.

Z týchto dôvodov certifikáciu IPMA odporúčame iba kandidátom, ktorí majú záujem o vyššiu než základnú úroveň certifikácie projektového riadenia - IPMA C-A, ale neovládajú anglický jazyk dostatočne na to, aby zvládli certifikáciu PRINCE2 Practitioner alebo PMI PMP, resp. majú obavu zo strojového prekladu do slovenčiny/ češtiny počas anglickej certifikácie P3.express Practitioner. 

Skúšky PRINCE2 Practitioner podľa 5. edície PRINCE2 je možné absolvovať do 30.9.2024 aj v češtine, avšak oficiálna literatúra na skúšku - PRINCE2 manuál - je dostupná len v angličtine a iných svetových jazykoch. Knihy o PRINCE2, ktoré boli kvalitne preložené do slovenčiny či češtiny - "PRINCE2 Précis - Zhrnutie kľúčových prvkov PRINCE2" (dostupná v slovenčine aj češtine) a "PRINCE2 pre riadenie malých projektov" (dostupná v češtine)  poskytujú len čiastočnú náhradu.

Skúšky PRINCE2 Foundation podľa 5. edície PRINCE2 je možné absolvovať do 30.9.2024 plne v slovenčine, vrátane všetkých potrebných školiacich materiálov k nim.

Certifikačné skúšky PMI PMP a CAPM aj základná literatúra k nim (PMI PMBOK Guide) sú dostupné len v angličtine a čiastočne v niekoľkých ďalších svetových jazykoch.

Pokročilá certifikácia minimalistického systému projektového riadenia P3.express, podporovaného Európskou úniou - P3.express Practitioner, ktorá je porovnateľná napr. s IPMA C, umožňuje kandidátom počas anglickej skúšky spustiť strojový preklad všetkých otázok i odpovedí do slovenčiny, pričom preklad je na veľmi slušnej úrovni. Aj keď je väčšina študijných materiálov na prípravu na skúšku P3.express k dispozícii v angličtine, oficiálna literatúra - P3.express manuál je k dispozícii už aj v slovenčine, jeho česká verzia bude k dispozícii v roku 2024.