Menu

Agilné prístupy a certifikácie - Scrum a ostatné

Čo znamená "agilný"?

Termín "agilný" čiže agile je chápaný mnohými odlišnými spôsobmi. Môžeme sa na neho pozerať ako na súbor správaní, konceptov a techník, ktoré sú charakteristické ako agilné spôsoby práce.

História agile

Pojem "agile" použila v roku 2001 skupina nezávislých vývojárov, ktorí sa spojili, aby vytvorili alternatívny spôsob vývoja software k vtedy dominantnému, málo flexibilnému "vodopádovému modelu". Skupina vytvorila dokument s názvom "Agilný manifest" obsahujúci 12 princípov, na ktorých je agilný prístup založený. Agilný prístup sa postupne preukázal ako úspešný pri vývoji produktov či riešení všeobecne. V súčasnej dobe využíva agilné prístupy čím ďalej tým viac organizácií aj mimo oblasti IT.

Ako funguje agile

Základom agilného riadenia sú spoločné hodnoty a spôsoby správania ako spolupráca a samoorganizácie. Agilný tímy sú zmiešané - skladajú sa z vývojárov, analytikov, testerov a zástupcov zákazníka. Členovia tímu majú rôznorodé zručnosti a skúsenosti a sú motivovaní k spoločnému postupu. Miesto riadenia zhora sa tím sám rozhodne, čo, ako a kedy bude v rámci jednotlivých balíkov / "timeboxov" / "šprintov" robiť. Dôležitá je pritom vzájomná dôvera a neobviňovanie sa. Pretože sa požiadavky vyvíjajú, hrá významnú úlohu zástupca zákazníka v tíme a prioritizácia jednotlivých požiadaviek.

Ďalším dôležitým princípom je "timeboxing", plánovanie práce v krátkych časových intervaloch - opakovaniach čiže "šprintoch". V nich sú čas a náklady fixné a funkcie produktu flexibilné. Primárnym cieľom je dodanie životaschopného produktu v termíne.

Nemenej dôležitým princípom je limitovanie rozpracovanosti (WIP). Tu sa často využíva vizualizácia postupu práce na tzv. Kanban Board alebo Scrum Board (nástenke). Tímy sa samé rozhodujú, na koľkých úlohách sa bude pracovať súčasne, čo umožnuje mať pod kontrolou komplexitu.

Najznámejšie agilné rámce

Neexistuje unifikovaná "agilná metodika". Medzi najpoužívanejšie a najznámejšie rámce považované za agilné patria Scrum, Kanban, Lean, LeanStartup, XP (eXtreme Programming), SAFe (Scaled Agile Framework), DSDM (Dynamic Systems Development Method) / AgilePM, DevOps, FDD (feature-driven development), Crystal, ASD (Adaptive Software Development), DAD (Disciplined Agile Delivery).

Úskalia agile

Najväčšou výzvou pre úspešné využitie agilných prístupov je nutnosť zmeniť pôvodné "neagilné" spôsoby fungovania. Napr. pri práci agilného tímu nie je možné použiť "klasické" riadiace mechanizmy v štýle "velenia a kontroly".

Ďalej je dôležité vedieť, že agilné prístupy sú určené pre vývoj produktov, resp. pre jeho riadenie. Nie sú určené na komplexné riadenie projektov. Nemožno nimi teda nahradiť "tradičné" projektové riadenie. Otázkou teda nie je, či riadiť agilne alebo projektovo, ale ako oba tieto prístupy kombinovať a integrovať.

Agilné certifikácie

V reakcii na požiadavky trhu na nezávislé overenie znalostí agilných prístupov a schopnosti aplikovať ich vzniklo a ďalej sa vyvíja množstvo agilných certifikácií. Výsledkom je košatá a stále rastúca rodina certifikácií podľa rôznych štandardov od mnohých viac či menej renomovaných skúšobných inštitútov s rôznymi cenovými reláciami aj úrovňami náročnosti - od skutočne obtiažnych až po "kúpte si certifikát". Ktoré sú teda vhodné pre koho? Porovnanie najrozšírenejších certifikácií dostupných v SR a ČR nájdete nižšie.

Základná úroveň

Názov certifikácie Certifikačný orgán Renomé Čo preukazuje Kurz podmienkou skúšky?
Professional Scrum Master (PSM) I/ Product Owner (PSPO) I/ (Developer) PSD I Scrum.org vysoké ovládanie Scrumu na základnej úrovni podľa danej roly nie
Certified ScrumMaster (CSM)/ Product Owner (CSPO)/ Developer (CSD) Scrum Alliance vysoké základnú znalosť Scrumu zodpovedajúcu danej role áno
PRINCE2 Agile Foundation AXELOS vysoké schopnosť skĺbiť PRINCE2 s agile nie
Agile Scrum Foundation (ASF) EXIN stredné základnú znalosť agilných metód a praktík Scrumu nie
AgilePM Foundation APMG okrajová znalosť základov metódy AgilePM postavenej na DSDM nie
BCS Agile Foundation BCS okrajová znalosť základných konceptov a hodnôt agile nie
ICAgile Certified Professional ICAgile okrajová znalosť mindsetu, hodnôt a základných koncepcií Agile áno
SFC/ SDC/ SMC/ SPOC/ SAMC SCRUMStudy negatívne znalosť "SBOK Guide" nie
SMAC/ SPOAC/ STMAC/ SSEAC a ďalšie Intl. Scrum Institute negatívne držiteľ si kúpil certifikát nie

Certifikácie Scrum Alliance platia 2 roky, za ich udržanie je nutné každé 2 roky uhradiť obnovovací poplatok. Ostatné vyššie uvedené certifikáce platia doživotne.

Pokročilá úroveň

Názov certifikácie Certifikačný orgán Renomé Zameranie Kurz podmienkou skúšky?
PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) PMI vysoké znalosť agilných princípov i prístupov (vrátane Scrumu) a ovládanie agilných techník nie*
PSM II/ PSM III/ PSPO II/ SPS (Scaled Professional Scrum) Scrum.org vysoké ovládanie Scrumu/ Nexusu (u SPS) na pokročilej úrovni podľa danej roly nie
Advanced/ Professional Certified ScrumMaster (A-CSM/ CSP-SM)/ Product Owner (A-CSPO/ CSP-PO)/ Developer (A-CSD/ CSP-D) Scrum Alliance vysoké pokročilá znalosť Scrumu a ďalších agilných tém zodpovedajúca danej role ano
Agile Scrum Master (ASM)/ Product Owner (ASPO) EXIN stredné zručnosti a znalosti agile a Scrumu áno
AgilePM Practitioner APMG okrajová schopnosť aplikovať AgilePM v role projektového manažéra nie
PRINCE2 Agile Practitioner AXELOS okrajová schopnosť skĺbiť PRINCE2 s agile nie
BCS Agile Practitioner BCS okrajová schopnosť aplikovať Agile áno
Certified Agile Leadership (CAL) Scrum Alliance okrajová kompetencie agilného lídra (coach, konzultant, manažér) ano
Professional Agile Leadership (PAL I) Scrum.org okrajová kompetencie agilného lídra ano
ICAgile Continuing Learning Certifications ICAgile okrajová špecializácie na rôzne oblasti Agile áno
ESMC SCRUMStudy negatívne znalosť "SBOK Guide" nie

*Pre pripustenie ku skúške PMI-ACP sa vyžaduje preukázanie praxe a absolvovania 21 kontaktných hodín ľubovoľných školení agilných praktík.