Menu

Naše najväčšie konferencie, prednášky a iné akcie o projektovom riadení v roku 2009

16.-17.12.2009 - prvý certifikačný kurz P3O (Portfolio, Programme & Project Offices) Foundation na Slovensku

Ako prví na Slovensku sme usporiadali pre našich zákazníkov a vrcholových manažérov certifikačný kurz P3O Foundation. Kurz, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s akreditovaným poskytovateľom týchto školení, spoločnosťou OpEyE Consulting, viedol akreditovaný tréner p. Martin Caron z Holandska.

Certifikačnú skúšku úspešne zložili všetci účastníci kurzu (vrátane oboch konateľov POTIFOB), ktorí sa tak stali držiteľmi v tej dobe najnovšieho prestížneho certifikátu OGC - P3O Foundation.

Absolventi prvého certifikačného kurzu P3O v strednej a východnej Európe
 
Absolventi a lektor prvého certifikačného kurzu P3O na Slovensku.

 


8.12.2009 - prezentácia Úvod a prínosy metodiky projektového riadenia PRINCE2: 2009 pre členov Czech & Slovak Professional Community

prezentácia Úvod a prínosy metodiky projektového riadenia PRINCE2: 2009 pre členov Czech & Slovak Professional Community  

Managing partner POTIFOB Štefan Ondek 8.12.2009 stručne predstavil členom networkingového fóra Czech & Slovak Professional Community metodiku projektového riadenia PRINCE2: 2009, jej prínosy, princípy, témy, procesy i certifikačný systém. Následne zodpovedal otázky účastníkov týkajúce sa školení a certifikácie podľa štandardov PRINCE2, ako aj praktických prínosov využitia metodiky PRINCE2.


2.12.2009 - prednáška Úvod a princípy metodiky projektového riadenia PRINCE2: 2009 pre študentov Ekonomickej Univerzity v Bratislave

prednáška Úvod a princípy metodiky projektového riadenia PRINCE2: 2009 pre študentov Ekonomickej Univerzity v Bratislave  

Managing partner POTIFOB Štefan Ondek 2.12.2009 na pozvanie pedagógov Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave predstavil študentom 5. ročníka Masters Programu International Management metodiku projektového riadenia PRINCE2: 2009, jej prínosy, princípy, témy a procesy. Následne zodpovedal otázky študentov týkajúce sa školení a certifikácie podľa štandardov PRINCE2, ako aj využitia metodiky PRINCE2 v slovenskej praxi.

 


26.11.2009 - prednáška o metodike projektového manažmentu PRINCE2: 2009, jej vzťahu k metodike PMI PMBoK4th Edition a certifikáciách odborníkov na projektové riadenie podľa štandardov PRINCE2, PMI a IPMA pre študentov Fakulty manažmentu Univerzity Komenského

prednáška o metodike projektového manažmentu PRINCE2: 2009, jej vzťahu k metodike PMI PMBoK4th Edition a certifikáciách odborníkov na projektové riadenie podľa štandardov PRINCE2, PMI a IPMA pre študentov Fakulty manažmentu Univerzity Komenského  

Managing partner POTIFOB Štefan Ondek 26.11.2009 na pozvanie pedagógov Fakulty manažmentu Univerzity Komenského predstavil študentom jej 5. ročníka metodiku projektového manažmentu PRINCE2: 2009, jej vzťah k metodike projektového riadenia PMI PMBoK Guide 4th Edition, ako aj certifikačné systémy odborníkov na projektové riadenie podľa štandardov PRINCE2, PMI i IPMA. Následne zodpovedal otázky študentov týkajúce sa kurzov a školení podľa týchto štandardov, ako aj využitia menovaných metodík projektového riadenia v slovenskej praxi.

 


22.-23.10.2009 - Dny sekcí SPŘ 2009

prednáška: Mäkké aspekty projektového riadenia v ponímaní PRINCE2  

Druhý ročník tohto odborného podujatia, ktoré poriada česká Společnost pro projektové řízení (SPŘ), členská národná organizácia International Project Management Association (IPMA)

Managing partner POTIFOB p. Štefan Ondek vystúpil na Dnoch sekcí SPŘ ako pozvaný rečník v rámci prvého dňa (22.10.) s príspevkom na tému "Mäkké aspekty projektového riadenia v ponímaní PRINCE2".

 


21.10.2009 - eFocus konferencia Projektový manažment 

Tretia zo série konferencií o riadení projektov organizovaných časopisom eFocus.

POTIFOB bol partnerom tohto najväčšieho odborného podujatia v oblasti projektového manažmentu v Slovenskej republike v roku 2009.

Managing partner našej spoločnosti p. Štefan Ondek vystúpil na konferencii ako keynote speaker s príspevkom na tému "Riadenie projektov v súčasnosti - výzvy a príležitosti" i v záverečnom paneli a na koniec podujatia odovzdal výhercovi tomboly 1. cenu - poukaz na účasť na certifikačnom kurze projektového manažmentu PRINCE2 Foundation od POTIFOBu.

prezentácia Riadenie projektov v súčasnosti - výzvy a príležitosti       stánok POTIFOB na eFocus konferencii Projektový manažment 2009 

prezentácia Riadenie projektov v súčasnosti - výzvy a príležitosti detail logá partnerov eFocus konferencie Projektový manažment 2009 

 


20.10.2009 - PRINCE2 workshop SPPR

Ako sprievodné podujatie konferencie Projektový Manažment 2009 usporiadala Odborná skupina PRINCE2 pri SPPR workshop venovaný metodike riadenia projektov PRINCE2. Jedným z rečníkov workshopu bol Štefan Ondek, managing partner POTIFOB, ktorý vystúpil s príspevkom na tému "Princípy PRINCE2".

 


20.10.2009 - Valné zhromaždenie a voľby do výboru SPPR na roky 2009-2012 

Spoločnosť pre projektové riadenie usporiadala svoje výročné valné zhromaždenie, ktorého súčasťou bola tentokrát aj voľba výboru a prezidenta SPPR na nasledujúce funkčné obdobie.

Za jedného z členov výboru SPPR na funkčné obdobie 2009-2012 bol zvolený managing partner POTIFOB Štefan Ondek.

 


6.10.2009 - prednáška o metodikách projektového riadenia PRINCE2: 2009 a PMI PMBoK 4th Edition pre študentov Materiálovo - technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity 

prednáška o metodikách projektového riadenia PRINCE2: 2009 a PMI PMBoK 4th Edition pre študentov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity   

Managing partner POTIFOB Štefan Ondek dňa 6.10.2009 na pozvanie pedagógov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej technickej univerzity predstavil študentom predmetu Projektové riadenie najnovšie verzie metodík projektového manažmentu PRINCE2 a PMI, ako aj certifikačné systémy odborníkov na projektové riadenie podľa štandardov PRINCE2, PMI i IPMA. Následne zodpovedal ich otázky týkajúce sa kurzov a školení podľa týchto štandardov, certifikačného procesu i prínosov, ako aj využitia certifikátov odborníka na projektové riadenie v praxi.

 


23.9.2009 - konzultačný deň Spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR): „Využitie Teórie obmedzení v riadení projektov - nielen Kritická reťaz"

kurzy a školenia podľa TOC - Critical Chain, PRINCE2, MSP, P3O, PMI, IPMA, ITIL, certifikácia projektových manažérov

Cieľom konzultačného dňa bolo predstavenie možností aplikácie Teórie obmedzení na riadenie projektov vo svetle skutočnosti, že TOC v projektovom manažmente nie je obmedzená len na Metódu kritickej reťaze.

Témy konzultačného dňa: 

1. základné princípy Teórie obmedzení (TOC)
2. využitie týchto princípov v riadení projektov:

 • 5 focussing steps a riadenie úzkych miest
 • problém X a Y
 • vyhodnocovanie výhodnosti projektov pred ich začiatkom i v ich priebehu podľa prietokového účtovníctva
 • vytvorenie neodolateľnej ponuky s využitím metódy kritickej reťaze.

Lektorom bol Ing. Štefan Ondek, PMP, managing partner spoločnosti POTIFOB.

 


Júl 2009 - PRINCE2: 2009 road show                                        

V júli 2009 naša spoločnosť usporiadala v troch slovenských mestách (Bratislava, Žilina a Košice) informačné prednášky pri príležitosti vydania novej verzie medzinárodnej metodiky projektového riadenia PRINCE2: 2009.

Prednášky poskytli účastníkom základné informácie o tejto univerzálne použiteľnej metodike projektového manažmentu, možnostiach jej využitia a prínosoch pre prax. Súčasťou prednášok bolo predstavenie novej a výrazne vylepšenej verzie metodiky PRINCE2: 2009, ktorá bola oficiálne uvedená 16.6. 2009. Učastníci zároveň získali informácie o možnostiach vzdelávania a certifikácii v oblasti metodiky projektového riadenia PRINCE2: 2009.

Prednášky boli bezplatné, pričom každý s účastníkov obdržal:  

 • stručný prehľad metodiky projektového manažmentu PRINCE2 od spoločnosti POTIFOB
 • darček v podobe informačnej brožúry OGC o novej verzii PRINCE2: 2009 
 • informačný materiál o kurzoch a školeniach PRINCE2: 2009 od spoločnosti POTIFOB.
 
Publikum na košickej PRINCE2: 2009 roadshow
Pohľad do publika na košickej PRINCE2: 2009 road show.
 
 

 
9.7.2009 - konzultačný deň SPPR "PRINCE2"   
Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR) uskutočnila 9.7. 2009 konzultačný deň pre svojich členov, ktorého   cieľom bolo predstavenie metodiky projektového manažmentu PRINCE2 a najmä jej novej verzie PRINCE2: 2009.
 
Témy konzultačného dňa: 
 
1) PRINCE2 - história, štruktúra, účel, prínosy
2) PRINCE2 - vzdelávanie a certifikácia
3) PRINCE2:2009 - nové funkcie, vlastnosti, porovnanie s predchádzajúcou verziou 
4) diskusia.

Lektorom bol Ing. Štefan Ondek, PMP, managing partner spoločnosti POTIFOB.

 

Konzultačný deň SPPR PRINCE2: 2009 9.7.2009 
Konzultačný deň SPPR PRINCE2: 2009 v plnom prúde.

 


16.6.2009 - privítanie PRINCE2: 2009 na Slovensku

Odborná skupina PRINCE2 pri SPPR usporiadala v deň uvedenia novej verzie PRINCE2 - 16. júna 2009 - mimoriadne odborné zasadnutie, ktorého súčasťou bol živý telemost so slávnostným oficiálnym celosvetovým uvedením PRINCE2: 2009 vo Veľkej Británii. Boli sme pri tom :)

 

Slávnostné uvítanie PRINCE2: 2009 na Slovensku
Členovia Odbornej skupiny PRINCE2 pri SPPR - účastníci slávnostného privítania PRINCE2: 2009 na Slovensku

 


10.3.2009 - odborno-informačný seminár "PRINCE2 Slovakia 2009" 

Hlavnou témou tohto historicky prvého odborného podujatia zameraného na metodiku projektového manažmentu PRINCE2 bolo predstavenie jej novej verzie a metodiky pre riadenie projektov v slovenskej verejnej správe, ktorá je postavená na PRINCE2.

Vybrané témy:

 • všeobecná problematika projektov vo verejnom sektore
 • priblíženie metodiky PRINCE2
 • porovnanie možností certifikácie v projektovom riadení
 • panelová diskusia o implementácii PRINCE2 a ďalšie.

Managing partner POTIFOB p. Štefan Ondek vystúpil na seminári s prednáškou porovnávajúcou certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa štandardov PRINCE2, PMI a IPMA. Bol aj jedným z rečníkov medzinárodného panelu počas záverečnej diskusie.

 

Hlavní rečníci odborného seminára PRINCE2 SLOVAKIA 2009 (10.3.2009, Penati club, Bratislava) - zľava: Trevor Smith, Veľká Británia, Claude Beffort, Luxemburg, Štefan Ondek, Slovensko, Xavier de Roeck, Belgicko
Hlavní rečníci odborného seminára PRINCE2 SLOVAKIA 2009 (10.3.2009, Penati club, Bratislava) - zľava: Trevor Smith, Veľká Británia, Claude Beffort, Luxemburg, Štefan Ondek, Slovensko, Xavier de Roeck, Belgicko

 


Podujatia v roku 2012

Podujatia v roku 2011

Podujatia v roku 2010

Podujatia v rokoch 2008 a 2007